Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een goed ontwikkeld reukorgaan, zooals bij de honden, slechts uiterst zelden verkoudheid voor. Een hond van een verkoudheid te genezen is veel belangrijker dan hem aan de oogen te opereeren.

Dat daarentegen apen en katten evenzeer als de mensch dikwijls aan verkoudheid lijden, is een herhaaldelijk opgemerkt verschijnsel.

Hoe ouder een schepsel wordt, des te eer boet het een zintuig in, dat een ondergeschikte rol vervult. Oude paarden, honden, beren enz. worden blind. Omgekeerd zijn er, voor zoover ik kan beoordeelen, een groot aantal oude menschen, die hun reuk hebben verloren. Het is trouwens wonderlijk, hoeveel menschen er zijn, die volstrekt niet kunnen ruiken. Te bejammeren is het, dat het uiterst moeilijk is, daaromtrent nauwkeurige gegevens te verzamelen. Immers in een cultuurstaat kan iemand zonder reukvermogen bijna alle beroepen vervullen, behalve dat van apotheker, kok, tuinier enz.

Men zou misschien meenen, dat er een samenhang bestaat tusschen blind worden en blind geboren worden. Dit is echter niet het geval, immers niet alleen honden en beren komen blind ter wereld, maar ook katten en, volgens Brehm, ook apen.

Het zou zeker van groot belang zijn, als de directeuren van dierentuinen aan het hier behandelde onderwerp hun aandacht schonken en nog meer materiaal verzamelden ter beantwoording van dit vraagstuk.

Ten slotte deel ik nog mede, dat de meeste directeuren van dierentuinen verklaard hebben, zich met mijne resultaten te kunnen vereenigen. De directeur van den zoölogischen tuin te Frankfort echter meende, dat het blind worden van zeehonden moest worden toegeschreven aan het onzuivere water.

Hierop kan het volgende worden geantwoord:

Indien het blind worden van zeehonden inderdaad moest worden toegeschreven aan de onzuiverheid van het water, dan moesten bij de millioenen ganzen en eenden, die zich op het

15 *

Sluiten