Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der liefde in ontvangst neemt. Dit is ongetwijfeld waar, maar die waarheid ligt voor ieder, die de wereld met open oogen heeft aangezien, zóó voor de hand, dat hij daarover geen woord verliest. Het is dan ook een geijkte uitdrukking, dat iedereen de gebreken zijner deugden heeft. Overal kan men dit opmerken. Ieder moet zich er immers op toeleggen, een dapper krijgsman te zijn, en toch klaagt de dichter er reeds over, dat Patroklus begraven ligt, terwijl Thersites uit den strijd terugkeert. Iedereen zou gaarne groot en sterk zijn, en toch is dikwijls de kleine uit de gevangenis ontsnapt, terwijl het den groote niet mogelijk was. Schoone haren en een flinke baard worden ongetwijfeld beschouwd als een groot sieraad. Doch is niet Enzio l) door een blonde haarlok verraden ? Zoo ook las ik, dat een paar honderd jaren geleden iemand door zijn baard beroemd was. Doch juist die baard was de oorzaak van zijn dood, daar hij eens daarop trapte, struikelde en zijn nek brak. „Schoonheid was de valstrik mijner jeugd" laat Schiller de kindermoordenares op haren weg naar het schavot zeggen, en toch wenschen alle meisjes niets vuriger dan bijzonder mooi te zijn.

Dat dus het sierlijke gewei dikwijls ten verderve strekt, kan na het voorgaande volstrekt niet verbazen.

Zoo komt het bij de menschen ook wel voor, dat de vrouw zich met andere mannen ophoudt, terwijl de man in den oorlog is: men denke aan Agamemnon, Aegisthus en anderen.

Het volkomen hetzelfde, of het sieraad een gewei of een gebit is. Als de sterkste wolven in den bronsttijd met hun gebit zijn blijven vastzitten, zal het gedurig voorkomen, dat de zwakkere individuen de gunstige gelegenheid waarnemen.

Toch zullen een gewei of een sterk gebit, of kracht en schoon-

~1)van Sardinië. Hij werd na 1249 in den slag van Fossalta door de inwoners van Bologna in hechtenis genomen. Zijne vrienden trachtten hem in een ledig wijnvat te doen ontsnappen, maar een lok, die kronkelde door het spongat, verried hem.

Sluiten