Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid steeds begeerenswaardige goederen blijven. Overal komt het er alleen op aan, de voordeelen en nadeelen tegen elkander op te wegen. Al kan de achtender niet zoo snel door het bosch loopen als een hert zonder gewei, of al kan de ram niet zoo snel vluchten als de andere schapen, toch zal hij zijn pronk niet willen missen. Dus die bedenking heeft weinig beteekenis.

Als Hom bovendien als voornaamste argument ter bestrijding zegt, dat een dier met scherpe tanden geen grasetend dier kan zijn, dan blijkt hieruit weder, dat de beste en bekwaamste Duitsche jagers wel de stieren uit hun land uitnemend kennen, maar die van andere werelddeelen bijna in het geheel niet. Anders toch zouden zij nooit een dergelijke bewering kunnen uiten. Apen zijn bijna uitsluitend planteneters en toch hebben de bavianen voor het meerendeel een sterker gebit dan hun voornaamste vijand, de luipaard. De gorilla heeft een ontzettend sterk gebit met de hoektanden, die karakteristiek zijn voor roofdieren, en toch is hij een geprononceerde vegetariër. Paschen verhaalt, dat de maag van een door hem gedooden gorilla volkomen denzelfden inhoud had als die van een koe. — Waarmede verdedigt zich het nijlpaard ? Met zijn geweldige tanden. Zoo is de vroegere oppasser van het nijlpaard in den zoölogischen tuin te Berlijn door dezen gedood, en zoo ook vertelt b. v. von Wissman van een nijlpaard, dat in zijn woede drie Engelschen vervolgde en alle drie met zijne tanden verbrijzelde. En toch, niettegenstaande dat krachtige gebit eet dat ontzaglijke dier alleen planten. Daar het geen roofdier is, en ook niet, zooals de apen, op boomen leeft, waar hem horens tot last zouden zijn, zou hij van gewei of horens — zooals b.v. de neushoorn — groot voordeel hebben. Toch heeft het noch gewei noch horens op grond van de vroeger vermelde lex fiarsimontae naturae

Wilde eenhoevige dieren, zooals de zebra's, vechten met hun gebit, kameelhengsten pakken elkander met de tanden, hoewel

Sluiten