Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teef is geen middel denkbaar. Alleen zou men tegen die teef veilig zijn, als men een zóó ouden hond had, dat hij tegen de bekoring der teef volkomen was afgestompt; maar in dat geval is het oude dier toch ook niets meer waard. Met de teef, (waarbij de tijd natuurlijk dient te worden afgewacht waarop zij loopsch is) wordt nu in den nacht van den diefstal aldus gehandeld. Zij wordt aan een touw medegevoerd en wel uiterst langzaam en onder den wind, dat wil zeggen de wind moet waaien van de teef af naar het huis, waar zich de hond bevindt, die tijdelijk moet worden onschadelijk gemaakt. Zoodra de hond den reuk van de teef in den neus krijgt, houdt hij op gevaarlijk te zijn en tracht hij zich naar de teef te begeven; is hij los, dan komt hij bij haar, de geleider der teef draait zich om en slaat den weg in, die in de richting van het huis leidt. De hond volgt gewillig de aan het touw vastgebonden teef, waarheen de geleider wil, en deze kan dan den hond op den gewenschten afstand vangen, vastbinden, dooden enz. Ligt de hond aan den ketting, dan zal hij bij het naderen der loopsche teef niet blaffen, maar haren geleider, die trouwens zeer voorzichtig moet naderen, langzamerhand dichter bij laten komen, zonder leven te maken. Is dit gelukt, dan laat men den hond met de teef bezig, totdat de diefstal volbracht is, of men zal, als het gelukt, den ketting van den hond losmaken en dezen door middel van de teef weglokken, totdat hij eindelijk onschadelijk kan worden gemaakt.

Het moet wel de aandacht trekken, dat rondzwervend volk, zooals menschen met woonwagens, zoo dikwijls teven bij zich hebben. Het is juist, en het wordt dikwijls door jagers bevestigd, dat teven veel aanhankelijker, oplettender en handelbaarder zijn; zij gaan er niet zoo dikwijls van door, laten zich niet verlokken en zijn in haar geheele optreden veel gelijkmatiger en standvastiger dan reuen; doch dit alles is niet voldoende, om te verklaren, waarom rondtrekkend volk bijna uitsluitend teven

Dr. Th. Zell, Hebben de dieren verstand? 17

Sluiten