Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slager of beul, zoo schijnen ook de verstandigste honden geen vrienden te zijn van brutaliteit en ruwheid.

2°. Ziekten als oorzaken van schijnbaar onverstandige handelingen.

Als dieren met een zwak gezicht den jager nieuwsgierig aanstaren, kan men hun gedrag begrijpen. Zelfs het losrennen op den jager, zooals dit bij voorbeeld bij hazen geschiedt, is desnoods te verklaren, immers de haas kan zich op de vlucht voor een drijver of een roofdier bevinden. Indien echter, zooals dit bericht wordt van de gnoes en de hartebeesten, die dieren, nadat de jager op ze geschoten heeft, onmiddellijk naar hun vijand toevluchten of midden in karavanen stormen, dan staat men voor een raadsel. Immers andere vijanden, die een zoodanig gedrag zouden kunnen veroorzaken, zijn niet voorhanden; zij zouden anders in de uitgestrekte steppe niet kunnen zijn over het hoofd gezien.

Men is daarom een zoo nauwkeurig waarnemer van dieren als von Wissmann grooten dank verschuldigd, dat hij zich er niet afmaakt met gezegden als: „men heeft hier met onverstandig vee te doen", maar dat hij de zaak, die hij zelf heeft beleefd, tracht te doorgronden. Hij schrijft daarover het volgende l):

„Ik geloof, dat ik den grond van die zonderlinge handelingen ken. Bij de meeste der talrijke door mij geschoten hartebeesten en bij vele gnoes vond ik in de beendercellen van den kop groote, dikke, witte maden, bijna zoo dik als een pink, maden van een of ander insect, die dan evenals de hersenblaasworm bij het schaap de oorzaak zijn van die dwaze streken van het wild. — Dat zal wel de oorzaak zijn van de bokkesprongen, die beide maken. In het rond draaien, plotselinge sprongen, die een bijzonder komischen indruk maken, grimassen en dergelijke dwaasheden neemt men bij beide soorten van wild niet 1) In den Wildnissen Afrikas und Asiens, blz. 122.

Sluiten