Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelden waar, en alleen bij deze twee soorten ; bij andere heb ik ook nooit de boven beschreven maden gevonden, wel een bevestiging van de juistheid mijner verklaring".

Daar zeer vele dieren er van houden, fratsen te verkoopen, komt mij de verklaring van die bokkesprongen twijfelachtig voor; toch wil ik niet de mogelijkheid ontkennen, dat von VVissmann de juiste verklaring heeft gevonden.

Aanhangsel.

Welke dieren kunnen speuren ?

Het is uit den aard der zaak voor alle jagers van het hoogste belang, te weten of een dier kan speuren. Hugo von Koppenfels, van wien ik mededeelde, dat hij naar West-Afrika trok op de gorillajacht, was als Duitsch jager de onjuiste meening toegedaan, dat een gorilla speuren kon. Een jaar lang heeft het geduurd, eer hij een gorilla onder schot kreeg, op een dag dat toevallig de wind gunstig was. Hoeveel nuttelooze moeite zou hij zich bespaard hebben, als hij had geweten, dat het speurvermogen der apen, evenals dat der natuurvolken, alleen in de fantasie bestaat. Men begrijpt gemakkelijk, hoe die dwaling is ontstaan. In Duitschland is er, afgezien van de vogels, slechts één schepsel, dat niet kan speuren, namelijk de wilde kat. De los, die eveneens slecht ruikt, komt zóó zelden in midden-Europa voor, dat hij buiten beschouwing kan blijven. Alle andere dieren, die de jager onder schot krijgt, kunnen speuren. Hoe kan het dan verwondering baren, dat men het vermogen om te speuren als een natuurlijke eigenschap van alle schepselen heeft beschouwd?

De vraag, welke dieren kunnen speuren, kan gemakkelijk beantwoord worden, door die dieren op te noemen, die niet kunnen speuren. Deze alle zijn dus oogdieren, en wel:

Sluiten