Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't onderscheid tussehen goed en kwaad mogelijk was ja zelfs vond hij zedelijkheid louter een kwestie van weten en begrijpen. Daarom wekte hij anderen op tot zelfstandig denken. Zonder theoretische beschouwingen liet hij in de praktijk zien, dat men enkel door vraag en antwoord op elk gebied, handwerk, politiek, ethiek, tot zekei ïei ,

juiste begrippen kon geraken.

Die begripsleer heeft op het denken van zij» grootsten leerling Plato en diens leerling Aristoteles d.epgaanden invloed gehad.

Wat betreft zijn denkbeelden over voorspoHingskunst s^jnt

Socrates de algemeen, gangbare meemngen g^eW te^hebben^ (De div. I, 5). Zijn ia^vvov (I, 122) was waarschijnlijk eenbeaü* gevoTzus of zoo te'moeten handelen. Aan orakels geloofde S.

ongetwijfeld. (I, 122).

Plato staat evenals Socrates tegenover de sophisten. Doch andere leerlingen van Socrates, de Cynici en Cyrenaici, ontleenen evenveel aan de sophisten als aan Socrates.

De Cynici, zoo genaamd naar 't gymnasium Cynosarges, waar Antisthenes (±440-370) deze school stichtte, verwaarloosden alle theorie. Zij volgden de zelfbeheersch.ng en behoefteloosheid van Socrates na, doch tegen zijn c cripsleer voerden ze de argumenten der sophisten aan. °Wat een zieke bitter vindt, acht een gezond mensc i dikwijls zoet. Wat de een aangenaam vindt, is voor c en ander vervelend. Absolute waarheid is niet bereikbaai. Ze ontvloden alle genot, daar dit altijd een be'oe e aan

genot veronderstelt. Zij, die zich van alle behoeften hebben

bevrijd, zijn wijzen; dwaas zijn allen, die iec ï eni aan familiegeluk, maatschappelijke positie, eer en politieke belangen.

Deze diepe klove tussehen wijzen en dwazen vinden we later bij de Stoa weer.

Gaarne liepen de cynici te koop met hun leven volgens de natuur en hun spot met alle conventie.

Sluiten