Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„hot goede", kortom van alle mogelijke dingen. De ideeën zijn onveranderlijk, hun aantal is grenzenloos. De verschijnselen zijn de nabootsing van de ideeën, waaraan ze in zooverre deel hebben (fieté/ovaiv). Door op de verschijnselen te letten moeten we onze herinnering te hulp komen, om tot de eenige waardevolle wetenschap, de kennis der ideeën, te geraken.

Deze ideeënleer is ook de basis van Plato's ethiek. Het hoogste geluk ligt in het zoeken en vinden der ideeen zonder welke deugd noch geluk bestaanbaar zijn. Behalve de ideeën, onze herinnering aan die ideeën en hunne nabootsing in de verschijnselen bestaat ook nog het fii] öt>, do leege ruimte, de bron van alle onvolmaaktheid. "S andaar dat onze ziel niet enkel uit herinneringen aan ideeën bestaat.

Plato deelt de ziel in drieën: ib ijyefiovixóv, ö frvfióg, TÓ èmd-vfirjnxóv, redelijkheid, affect en zinnelijkheid, gelocaliseerd in hoofd, hart en lever. De deugd van do redelijkheid is aocpia, van 't affect dv6qela, van de zinnelijkheid acorfQoavv)].

Dat övfiüg cn ém&vfiriiixóp ook van het te vcol of tc weinig eten invloed ondergaan blijkt volgens Plato in den slaap. Plato leert dit Rop. IX, p. 571 C. en vlgg., 't geon Cic. I, 00 wcorgceft.

Als vierde deugd rekent hij er bij do öixcaoavvr,, d. i. de juiste verhouding tusschen de eerste drie deugden. In zijn schildering van den idealen staat beheerscht deze dixaioaöv)] de gansche staatsorde en de burgers worden naar de drie andere deugden verdeeld in uQ/ovieg (die aorpla moeten hebben), rpvAccxcs (die dvdqeia moeten bezitten) en ysioQyol (die slechts door aurpQoaövt] kunnen uitmunten). Zulk een ideale staat of uQioioxQaitlcc gaat evenwel over in minder verkieslijke regeeringsvormen n.1. timocratie, oligarchie, democratie, tyrannis, wegens de verandering, waaraan alles onderhevig is door invloed van het /ii/ ov. Zoodra n.1. de ÖQx°vieS niet meer geheel door ooylcc doch

Sluiten