Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' etiam versus, et lubenter quidem, quos in secundo de eonsulatu Urania Musa pronuntiat:

Principio aetherio flammatus Iuppiter igni Yertitur et totum con 1 ustrat lumine raundum Menteque divina caelum terrasque petessit, 5 Quae penitus sensus hominum vitasque retentat Aetheris aeterni saepta atque inelusa cavernis. Et, si stellarum motus cursusque vagantis Nosse velis, quae sint signorum in sede locatae, Quae verbo et falsis Graiorum voeibus errant, 10 Re vera certo lapsu spatioque feruntur,

Omnia iam eer nes divina mente notata.

18 Nam primum astrorum volucris te consule motus Concursusque gravis stellarum ardore micantis Tu quoque, cum tumulos Albano in monte nivalis 15 Lustrasti et laeto mactasti lacte Latinas,

17. secundo (scil. libro). — Cic. reg. 13 te consule is een zuivere heeft de gebeurtenissen van zijn tijdsbepaling. Als Cicero volgens consulaatsjaar, 63 v. C., in drie den regel, dat het onderwerp

boeken de eonsulatu verteld in van den hoofdzin niet later in

dichtmaat. In het 2c boek spreekt den abl. absol. mag terugkecren,

de muze Urania tot Cicero. had gezegd consul in den nomina-

reg. 3 flammatus Juppiter. — tivus, zou dit beteekenen „gij in

't oervuur, waaruit volgens uwe hoedanigheid van consul".

Heraclitus en de Stoa alles ont- reg. 14 micantis — èvaZXuyt)

staat en waarin alles weer op- voor micantium.

gaat. Vgl. de nat. deor. II, 39. reg. 15 Albano in Monte — De

reg. 6 retentat — „behoudt", mons Albanus heet naar Alba

Voor een Stoicijn is een men- Longa, de op de Z. W. helling

schenziel ook een soort vuur. gelegen moederstad van Rome.

reg. 9 velis zegt de muze tot Hij was heilig voor de Latijnen

Cicero. en bovenop stond een tempel

reg. 9 signorum in sede — nin van Iuppiter (Latiaris) waarbij

de dierenriem". de feriae Latinae(Latijnsch bonds-

reg. 10 Graiorum voeibus errant — feest) werden gevierd.

7rZavijiai van nAavua&ai „dwa- reg. 10 laeto = largo.

len". rog. 16 mactasti = „feestelijk

18. reg. 13 astrorum volucris vierdet".

motus — „noorderlicht" (?). reg. 16 Latinas nl. ferias.

m

Sluiten