Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a Ronianis auguribus ignorantur (bona hor +

u ^ t? prpVKpL^ I-i'~

^ «am quid ego hospitem nostrum, clarissim,,™ % optnuum virun, Deiotarum regem, commemorem? qüi nihil umquam nisi auspicato gerit. Oni ,,,m /• q

quodaro proposito et constituto revertisset aquik T™ & »itus volatu, conclave illud yertl88et a9u,,ae admo-

27 " ir°

audiebam, pers.cpe reverti, ex '« 'P*>

esset multorum dierum viani. Cuius quidem •.n«toum est, „uod, po8te,qMm , „ "

ot regno peeuniaque multatas esl, '

t,;:™ rto,ri:atem et

ot fidem secutus esset, bene consuluisse; antiquiorem eZ

isitur 6 P°ssess,onibus suis gloriam. Ille mihi videtur vere auguran. Nam nostri quidem nruJf

mve- •"-1"-«z rsx

z zl % ri,ïn

meinen tegen Mithradates en dezen mar 77" aangek,aaSd kreeg daarvoor van Pompeius syoat 'n- te hebben

h.«»«h,PPii ov„fsr 5,"k

Armenië en van den semaf den 1 , Cilicie vriend-

titel „koning". In den buLer , /* ^ Dei°tarUS had

oorlog koos hij tegen Caesar klaagde ^ ?" aang<"

voor Pompeius partij. Zoo ver- n«nf . , J"

loor hij na den slag bij Pharsiius Ci " het g°v°lg, dat

« '• C, waaraan h/ZlS bV?,"'*

«•nomen, bjf». gehl.c,k. ,ijk „„

aan Pharnaces, zoon van Mi- tocht t j Z'^n aanstaande

thradates, onderwierp zTcï a n Catlra T, ï Parthcn- Na

Caesar, moest nog groote som n d°°d k°Cht hiJ A»to-

men gelds opbrengen bovendien "*'»

en behield alleen zijn erfgoed o7 ,. fe bezit teru8-

^ d6n * « v. C. gerold'e bal vTn ^itnta^

Sluiten