Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Quid enim? non videmus, quant sint varia terrarum genera ? ex quibus et mortifera quaedani pars est, ut et Ampsanctt in Hirpinis et in Asia Plutonia, quae vidimus, et sunt partes agroruni aliae pestilentes, aliae salubres, aliae, quae 5 acuta ingenia gignant, aliae, quae retunsa; quae omn.a fiunt et ex caeli varietate et ex disparili adspnationey

terrarum.

80—876. Cic. schijnt de div. artificiosa tot een einde te brengen maar de bedoeling van 80 en 81 is duister. Het verband waarin ze zijn geplaatst, doet vermoeden, dat Cic. hier divinatio artif. bedoelt. Met

wat waarschijnlijker was: dat locorum naturas quantum inlersit

de onsterfelijke goden langs videmus: alios csse salubris, al,os

bedden en legersteden van alle pestilentis, in aüis pituUosos et

slapenden rondliepen, of dat de ,,uasi redundanlis, m alus exnc-

droomen door de natuur ont- catos atque aridos; multaque sunt

stonden. „Neen" zegt Posidonius alia, quae inter locumet Lorum

de goden komen ons niet per- plurimum different. Atherns tenue

soonhjk tegemoet, maar....", caelum e, quo etiam acuUores

Vel I 118 met Aanm. ***** MUn, crasjumJThelns, „Uid tnim - Om emim te be- f**»» Theham et valen es.

grijpenT" vuile men vóór quul De aard van de tucht achtten

11 met Hottinger aan: talem de Stoici niet slechts van invloed

vim me terrae tnbuere, non est, op de voorspellingsgave doch

cur quis miretur. °«k °P de kans °P voorteekenon,

non videmus... terrarum. — zie 93.

cf do nat. deor. II, 17 quibus- Ampsancti - ten Z. van

dam reoionibus atque urbibuscon- neventum. Deze meren wasem-

tinjere videmus hebetiora ut sint den giftige dampen hominum .njenüt propter caeli Plutonu,

,,/eniorem naturam, 42 licetvidere verschillende plaatsen

acuüora uujeniu et ad intellerjen- in Kl.-Azie als elders. Het woord

ZTapZ eorum, qui terras is een neutr plur. en beteekent:

incolant eas, in quibus aer sit purus „dampen uit de onder^j

oo tennis,quam ülorum.quiutantur (M4 Ook A^aafgeleid

lasso caelo atque concreto. Ygl. van (veerman op de

ook de fato §7 mi Chrysippi Styx) komt voor.

laqueos revertamur 'ntei'

putantur Attici, crassum Thebis, itaque pintjues Thebani et valentes. De aard van de lucht achtten de Stoici niet slechts van invloed op de voorspellingsgave, doch ook op de kans op voorteekenen, zie 93.

Ampsancti — ten Z. van Beneventum. Deze meren wasemden giftige dampen uit.

Plutonia {HXoviwvia) heetten verschillende plaatson zoowel in Kl.-Azie als elders. Het woord is een neutr. plur. en beteekent: „dampen uit de onderwereld" (IIloi uov). Ook Xagvtvia afgeleid van Xdgiav (veerman op de Styx) komt voor.

Sluiten