Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaduwen langs ons heen gestormd, stoeten vanwdde buffels die elkander zochten; en aan onze."^fend Zl"

vale vlosvlokken blijven hangen uit hun ring lijf, dattig ons henen schuurde in den «zenden gang, en ziI h^n ons verpletterd in de wilde beweging, als de grond dreunde onder het gestamp hunner dritten.

Wjj werden geboren uit het licht en wij gaan met

het licht", klonk het uit de afgekeerde bloem.

Maar de andere sprak weêr:

— „Als de hemel nog nachtblauw is, maar uit het oosten het licht al opschemeren komt achter den doceren bol der aarde om, als het groot wordt en 8r?e" het duister bekampt met vlagen van glinsterend zilveren

^ Nlaar plotseling kwam met een zwaai de schaduw van een hand die de vingers groot-uit gestrekt h®"dt, v00rd^ oogen des slapers; het breede goedronde gekat van den hovenier kwam opdringen uit de diepte vani het.d™0™" veld, en hij hoorde zijn stem, zeggend met het hooge

geluid «e hebben yan aV0nd de kas licht gemaakt."

En in eens waren de bloemen verdwenen. Helle stroomen gekleurd licht kwamen neêrregenen voor zijn oogen om Fe storten tegen den grond en uiteen te slaan als stuk stuivend en plots poederend water. Maar de regen hiel op en 't bleef tot een lichtenden mist, tot een glanzenden nevel in zijn droomende oogen. Geroezemoes groeide er uit en door heen, geluiden van wild water, gerommel gereutel en gesieper zong uit den bangmakenden dampkring van stuivend licht. En de geluiden groeiden aan met lange streken, ze wrongen zich saam tot een aandeinende golf, die weêr terugslaat. En op de stroomingen begonnen klanken te komen die stemmen gekken, ze zetten uit en drongen óp gelijk aan den zanggalm die uit de openstaande kerkdeur van een protestantsch bedehuis bollen komt, waar de gemeente zingt.

Sluiten