Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruimte kent de wetenschap slechts ether en lichtstroomingen. Van heuielsche sfeereu in de ruimte, van krachten, werkende uit die sfeeren in de stoffelijke wereld -weet zij niets, wil zij — tot dusverre althans — niets weten.

En toch, de feiten, die o]> die onzienlijke, geestelijke wereld wijzen, die niet verklaard kunnen worden uit de bekende stoffelijke wereld zijn niet weg te cijferen. Brutale ontkenning dier feiten kan nog standhouden, zoolang het feiten uit het verledene betreft, die in de geschiedboekeu staan opgeteekend, of wanneer de feiten op ver verwijderde plaatsen plaats hadden en niet gecontroleerd kunnen worden. Maar tegenover feiten, die in onzen tijd plaats grijpen, die als onder de oogen der moderne wetenschap geschieden en volkomen voor controle vatbaar zijn, is ontkenning domheid en voor een ernstig naar waarheid zoekend mensch onhoudbaar.

Het is deze in onzen tijd voorkomende en voor controle en onderzoek bereikbare openbaring van de krachten der onzienlijke (geestelijke) wereld, die wij in deze bladzijden onder de aandacht onzer le/.ers wenschen te brengen. Wij noemen dit "het gebied van het geheimzinnige», omdat de meeste dier feiten geheimzinnig en onbegrijpelijk zijn en tot het gebied van het wonder behooren; en omdat ons doel niet allereerst is verklaring dier feiten te zoeken, maar eenvoudig die feiten in het licht, te stellen en de aandacht er op te vestigen. Dit zal ons tevens brengen tot het bespreken van de beweging, bekend onder den naam «Spiritualisme" (of Spiritisme) en de uiteenzetting van de voorstellingen, die dat Spiritualisme geeft van de geestelijke wereld.

Sluiten