Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de leer der inspiratie en de daarop berustende leer van bijzondere openbaring van een Godswoord. En het onderzoek naar den aard dezer gave is dus op het gebied van het geheimzinnige het eerste wat onze aandacht trekt. Wij gaan daarbij uit van de veronderstelling, dat, moge ook het onderwijs, dat Israëls profeten gaven, van zeer exceptioneelen aard zijn, toch hun zienersgave in zijn aard gelijk was aan die gave bij andereu; want niet alleen Israël had zijn //profeten,» zijn geïnspireerde zieners. Behalve de «profeten* in de oudste Christengemeente — de profetie behoorde tot de «gaven de* Geestes,// — vinden wij duidelijke sporen van het optreden van zieners bijna onder alle volken der oudheid, en kunnen er ook zulke personen aangewezen worden ii latere eeuwen, ja in onzen tijd.

Als «zieners'/ uit de oudheid kunnen wij noemen: 1". dea half mythologische!) Hermes Toth in Egypte, den grondlegger tot de //hermetische» wijsheid der Kgyptische priesters, waarin Mozes onderwezen werd; 2" Confucius, of Kong-foe-tsé, den grondlegger van den Chineeschen godsdienst; ;ï°. Zarathustra (Zoroaster) den profeet der Bactriers (of Perzen), die het eerst het denkbeeld uitsprak van een Geest der geesten, een oppersten Ahoera, Ahoera Mazdao of de wijze Ahoera, Heer van alle ahoera's (geesten) en tevens van de twee beginselen, het reine en het onreine, het goede en het kwade, gepersonifieerd in Spento Mainjoes en Angro Mainjoes; 4". Lao-Tsé, de wijze Chinees, die een opperste wezen leerde, Tao, dat hij met de deugd en de ziel aller dingen vereenzelvigde; 5°. Plato, de wijsgeer der Grieken, die het werk van zijn voorganger Sokrates voltooide, en de denkvormen bereidde voor de Christelijke theologie der eerste eeuwen; 6 '. Apollonius van Tyane, die wonderen verrichtte en predikend rondging, ongeveer ter tijde van Christus en 7". tot zekere hoogte ook Siddarta of Sakya Moeni, bijgenaamd de Boeddha, in zooverre zijn woord er toe meewerkte het kastewezen te verbreken en de menschen op te wekken (ot zachtmoedigheid en zelfbeheersching. Er zijn er ongetwijfeld nog veel meer, wier namen ons niet of weinig bekend zijn, en hun werk behoort evenzeer tot de schakels der "Openl aring« als het werk en getuigenis van mannen als Samuël, Elia, Amos, Jezaja, Jeremia, Ezechiël.

In de Christelijke kerk was de zienersgave een van de gaven des heiligen Geestes en werd als zoodanig met den Israëlitischen

Sluiten