Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd worden de eigenschap, onder de Hoogschotten menigvuldig, ja bijna algemeen voorkomende en bekend onder den naam "second sight" (tweede gezicht). In Hoog Schotland, op de westelijke eilanden en vooral op het eiland Skie in deze gave zeer algemeen; ook vindt men ze op de Deensche eilanden en de Deensche zeekust. Merkwaardig is het, dat personen, die deze gave in Schotland bezitten, ze verliezen, wanneer zij elders vertoeven, en ze terugkrijgen zoodra zij weer thuis zijn. Dit wijst er op, dat het eigenaardige klimaat van hun vaderland of de toestand van den dampkring gunstig schijnt te zijn voor de ontwikkeling der zienersgave. Zou het wellicht ook in verband staan met de zuivere lucht der hooge bergen, daar ook andere zieners, b.v. Davis, op een bergtop de beste hunner openbaringen ontvingen ?

De toestand van hen, die het tweede gezicht hebben, is gedurende dat «zien» uitwendig geheel normaal. De pols slaat rustig; geen zenuwachtig trekken of iets dergelijks vertoont zich. Alleen heeft het oog iets starends, omdat het gericht is op het beeld, dat voor anderen onzichtbaar, door den ziener of de zieneres wordt aanschouwd. Het doet zich voor bij lieden van allerlei leeftijd, stand en ontwikkeling, bij mannen en vrouwen, onder de meest verschillende levensverhoudingen, des daags en des nachts, bij rust en bij arbeid, en schijnt geheel onafhankelijk van dat alles te zijn. Ook dieren toonen soins er iets van te bezitten; paarden worden schichtig, honden janken, wanneer zij zien wat de ziener ziet. Het gezicht kan ook worden overgeplant op een ander persoon door de aanraking met hand a' voet; terwijl ook soms verschillende personen onafhankelijk van elkaar hetzelfde gezicht hebben.

De inhoud der gezichten is ten deele symbolisch, ten deele profetisch; dat wil zeggen, dat toekomstige dingen worden gezien, hetzij geheel, zooals zij later in de werkelijkheid zullen plaats hebben, hetzij onder een symbolisch teeken. Het zijn vooral sterfgevallen, die door het tweede gezicht aangekondigd worden. De zieners zien eenigeti tijd vóór dat iemand sterft de begrafenis, geheel zooals en nauwkeurig op de wijze, waarop die later inderdaad plaats heeft, zelfs tot kleine toevallige omstandigheden toe. Zoo, b. v. zag een glazenmaker, die bezig was bij iemand een ruit in te zetten, diens volwassen dochter, toen nog gezond, als lijk in een kist lig-

2

Sluiten