Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een witte duif en een zwarte raaf, bijna gelijktijdig op haar aanvliegend, de eerste met een brief in den snavel, waarin een trouwring floten was, de ander met een rouwbrief met zwart zegel. Eenige uren later ontving zij twee brieven; de een bevatte de mededeeling van een gesloten huwelijk, de ander de tijding van het sterven van een harer bloedverwanten.

Het blijkt uit deze voorbeelden duidelijk, dat de zoogenaamde hallucinatien van ijlenden of stervenden niet altijd ijdele waanbeelden zijn, maar somtijds visioenen van de werkelijkheid. Men wordt genoopt hieruit af te leiden, dat de abnormale toestand van zieken en stervenden de zienersgave plotseling kan doen ontwaken bij personen, die ze anders niet bezitten.

Ken andere toestand, die de zienersgave kan doen ontwaken, is de slaap. In den slaap wordt de geest tot zekere hoogte vrij van het lichaam, en ontwaken zijne inuerlijke eigenschappen, zoodat de slapende dingen kan waarnemen of gedachten kan verkrijgen, die hem in zijn wakenden toestand onbereikbaar zijn Dit geschiedt in den Aroom. Onder alle volken vindt men het geloof, dat de droornen dikwijls eene bijzondere beteekenis hebben en dienen als middel tot het ontvangen van openbaringen. Bekend zijn de symbolische en voorspellende drooinen in den bijbel. Men denke aan Jozefs droomen van de zich voor zijne schoof nederbuigende schoven, en van de zon, de maan en elf sterren, die voor hem zich bogen; aan Farao's droomen van de magere en de vette koeien en de magere en volle aren; aan Nebucadnezars droom van het beeld, dat de opvolgende wereldheerschappijen aankondigde; aan den droom van den Midianiet, van het gerstebrood, dat de tenten der Midianieten omverwierp, als symbool van de overwinning van Gideon op de Midianieten, enz. Ook in het N. T. komen herhaaldelijk engelverschijningen in den droom voor. Verder is bekend de zoogenaamde teinpelslaap in den tempel van den God der genezing Aesculapius, waarbij de lijders, die genezing zochten, openbaring ontvingen van het middel, dat hen genezing zou aanbrengen.

Zulke droomen zijn eigenlijk geen droomen, doch behooreu tot het gebied van het visioen of het //gezicht». Terwijl de gewone droomen ontstaan uit de indrukken en beelden, die in den geest aanwezig zijn, ontstaan dergelijke beteekenisvolle //droomen// uit

Sluiten