Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wreken. Ga morgeu vroeg naar de poort; daar zal de waard u met een wagen inet mest tegenkomen. Onder die mest ligt mijn lijk » Nu durfde de man niet meer te talmen. Hij stond op, ging in dc vroegte naar de poort, en vond de droom in alle bijzonderheden juist.

Merkwaardig is de droom, die eenige jaren geleden door Ds. de Jonge in liet Christelijk Volksblad is meegedeeld. Ken dronkaard droomt, dat hij dronken thuis komt, van de trap valt eu den nek breekt. Daarop is hij in zijn droom op eens verplaatst in de hel, doch in plaats van wanhoop ziet hij daar vroolijkheid. «Hoe?» zoo zegt hij, «men heeft mij verteld, dat er in de hel een vuur is, waarin allen branden!// Daarop echter zag hij op eens, dat allen een vuur in den boezem hadden. Het werd er hein te benauwd. «Laat mij gaan!'/ riep hij. //Ja,» zoo hoorde hij zeggen, //onder voorwaarde, dat gij over acht maanden terugkeert.» Hij beloofde dit en ontwaakte. Hij kwam door den droom eerst tot een ander gedrag; doch slechts voor korten tijd. Weer verviel hij in de oude zonde; en zie, juist acht maanden na zijn droom komt hij dronken thuis, valt van de trap, breekt den nek en is dood.

Nog niet lang geleden droomde ik, dat een mij bekende jonge dame, die reeds lang lijdend was aan bloedspuwing, doch waarvan wij een tijdlang niets vernomen hadden, overleden was. Eenige dagen later vernamen wij, dat zij juist in dien nacht onverwacht was gestorven.

Ook symbolische droomen komen menigmaal voor. Eene mij bekende dame droomt altijd van slangen of katten, wanneer zij met valsche menschen omgaat; het is haar dan eene waarschuwing, die later gewoonlijk gegrond blijkt te zijn. Dezelfde droomt van regen, indien verdriet haar nadert, waardoor zij tranen zal storten; van rouwkleeren, als een sterfgeval zal voorkomen, enz.

In het algemeen kan men dus zeggen, dat de droom een van de vormen is, waarin zich de zienersgave openbaart. In het O. 1. wordt dan ook trouwens de «openbaring,» die de proleten ontvingeu, voorgesteld als uit drie bronnen te kunnen komen tot den profeet: door den droom, door een gezicht, of door een stem.

Het //zien» in wakenden toestand (de gave van het «tweede gezicht») kan soms ook opgewekt worden door bijzondere over-

Sluiten