Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het licht was in de kamer en zij alles zag, totdat zij wakker schrikte. Toen was het op eens donker geworden Toen zij dus tot den normalen wakenden toestand kwam, verdween het «zien» in den somnainbulischen toestand, en het was donker, ofschoon zij toen de eerst gesloten oogen wijd opende.

Het verschil tusscheu beide vormen van slaapwaken bestaat hierin, dat de slaapwandelaar in dien toestand is geraakt door iets in hem, door eene ziekelijke toestand van zijne zenuwen, door overspanning of iets dergelijks. Geen van buiten komende invloed heeft den somnambulischen toestand in het aanzijn geroepen. Gewoonlijk keert hij ook van zelf weer in den normalen, slapendtn toestand terug. Bij het magnetisch slaapwaken echter is die toestand veroorzaakt door magnetisme; en evenzoo kan ook de uiagnetizeur door deinagnetizeeren er een einde aan maken. Dientengevolge is de somnambule niet geheel vrij, maar in haar waarnemen afhankelijk van den magnetizeur. Zijne stem verstaat zij, terwijl zij niemand anders of niets anders hoort. Zij staat onder den wil van den magnetizeur; deze kan zijne gedachte aan de somnambule indrukken.

Gewoonlijk wordt het door magnetisme opgewekte somnambulisme toegepast op vrouwen, en wordt het gebruikt door de niagnetizeurs oin «consult» te houden over patiënten, die 0111 raad en geneesmiddelen komen. Daar de somnambule in haar helderzienden toestand het inwendige des lichaams zien kan en tevens als bij intuïtie de geneesmiddelen kan aanwijzen voor de ziekten, die zij waarneemt, zoo heeft zulk een consulteeren van eene somnambule of «slaapster» dikwijls een verrassend effect. Daar echter de vrouw, die voor somnambule dient, dikwijls te vaak geconsulteerd wordt, en bovendien soms met huiselijke bezigheden overladen is, zoo kan het zeer licht voorkomen, dat de magnetizeur meent, dat zijne somnambule reeds «helderziend» is geworden, en dus in staat een betrouwbaar consult te geven; terwijl zij toch nog niet in dien graad van helderzien is gekomen, «lat hare raadgevingen vertrouwen verdienen. Ër worden zoodoende onjuistheden gezegd, of verkeerde middelen aangegeven, en het publiek, dat de //slaapster// geraadpleegd heeft, en bedrogen uitkomt, denkt aan bedrog en zwendelarij en wantrouwt voortaan alle somuambulen. Zoo is door onkunde van den aard van den magnetiseren slaap en

Sluiten