Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mingen deed, en vooral over het inwendige zieleleven treffende meedeelingen deed. Zij was en bleef echter lijderes, aan haar ziekbed gebonden. Davis was tot onderzoek geinagnetizeerd, en doorliep achtereenvolgens al de trappen van den helderzienden toestand, zoodat hij ten slotte geen magnetizeur meer behoefde, inaar zoodra hij het begeerde in den hoogeren visionairen toestand kon overgaan. Zulke Dersonen zijn echter zeldzaam; de meeste somnambulen komen niet hooger dan tot den tweeden of derden graad.

Eene eigenaardige vorm van de zienersgave is het zien van visioenen in wat wij den magischen spiegel kunnen noemen. Onze lezers hebben allen wel gehoord van den zoogenaamden »tooverspiegel,» die op kermissen wel vertoond wordt, en waarin men, naar beweerd wordt, toekomstige gebeurtenissen zien kan. Er zal wel zeer veel bedrog mee gepleegd worden; inaar dit neemt niet weg, dat men nooit op het denkbeeld van een «tooverspiegel» zou gekomen zijn, indien er geen waarheid in dat idee gelegen had. F<r is inderdaad een «zien» mogelijk van visionaire beelden in een spiegel, t zij van gepolijst metaal of van glas, of ook wel in een stuk bergkristal of een glas water. Ja zelfs komt het voor, dat personen zulke visionaire beelden zien in een zwartgemaakte oppervlakte. Baron Dupotet, b. v. ontdekte, dat als hij eene oppervlakte, b. v. een vloer, met zwart krijt of houtskool zwart maakte, en dan tevens die oppervlakte magnetizeerde, sommige voor //clairvoyance» of helderzien geschikte pprsonen in die zwarte oppervlakte als in een tooverspiegel allerlei beelden aanschouwden uit hun verleden of hun toekomst.

Zelf heb ik tweemalen het verschijnsel waargenomen. De eerste keer was het ten huize van Mevr. E. van Calcar in een groot gezelschap. Eene indische dame zat aan de tafel met een gewoon glas helder water voor zich, waarin haar verzocht was door Mevr. v. Calcar te zien. Na verloop van eeuigen tijd begon zij te beschrijven wat zij zag. Onder meer zag zij eene reeks tooneelen, die wel aan een roman schenen ontleend te zijn. Zoo b.v. zag zij twee personen, officieren, die op het punt stonden te gaan duelleeren. Zij zag t zeer nauwkeurig en beschreef hun tenue tot de glimmende knoopen toe. Daarop zag zij een jong meisje, dat met loshangende haren op haar knieën lag en in hevige emotie scheen te zijn. Het

Sluiten