is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebied van het geheimzinnige

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheen haar toe, dat zij bad. Een oogenblik daarna zag zij een stalen pen, en een hand, op welks vingertoppen allerlei figuurtjes dansten. Het scheen wel, als of 't laatste beeld eene symbolische voorstelling bevatte van het schrijven van romans. Zij zag de beelden zóó duidelijk, dat zij andere personen er bij riep, en zei: «Kijk, kijk! Daar ! Ziet ge dat nu niet?» Eu zij kon niet begrijpen, dat anderen niets zagen van wat zij zoo duidelijk zag.

De tweede keer nam ik zelf een proef van dit verschijnsel met iemand, die blijken gegeven had van aanleg tot clairvoyance. Weldra begon zij dan ook iets te zien, en zag eene reeks van beelden; eerst landschappen, alsof zij over het land werd heengevoerd. Toen zag zij de zee, en een wrak, dat daarop verlaten rond dreef. Daarop zag zij op den bodem der zee, en beschreef allerlei voorwerpen, die zij daar door elkander zag liggen; en daarop schrikte zij terug; zij zag twee lijken, in verregaanden staat van ontbinding, op den bodem der zee liggende. Waarschijnlijk waren er geesten van personen tegenwoordig, die bij een schipbreuk omgekomen waren en wier lijken ergens op den bodem der zee rustten, werden de tooneelen door die geesten weerspiegeld iu het water, en voerden zij de chairvoyante in den geest over land naar de plaats, waar hunne lichamen op den bodem der zee zich bevonden.

Ook op een witte doek of een blad wit papier worden soms zulke visionaire beelden gezien. Zoo begonnen b.v. de verschijnselen, die Ds. Huet tot «het Spiritisme» brachten, ook met het zien door de vrouw van Oosterling van het hoofd van haren overleden schoonvader op een witte doek. En eens hoorde ik verhalen van een meisje, dat als zij wilde pianospelen op het muziekblad het gelaat zag verschijnen van haren overleden verloofde. Het is niet onmogelijk, dat aan de bekende legende van den heiligen zakdoek, waarop het gelaat van Christus zou zijn afgedrukt, toen Veromca er dat gelaat mee had afgewischt, een dergelijk feit ten grondslag ligt.

Behalve door magnetische manipulaties kan de helderziende toestand ook door narkotische middelen worden opgewekt. Hieronder verstaat men middelen, die bedwelmen, en daardoor den visionairen toestand te voorschijn roepen. Onder die middelen* behoort in de eerste plaats het opium, dat een slaap veroorzaakt, waarin de slaper allerlei visioenen aanschouwt, en het gevoel heeft als ware hij aan