Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ellende der aarde ontvoerd en als woonde hij in het land der zaligen. Het zijn deze visioenen, het is dat «zalige" gevoel, dat de aantreklijkheid vsn het opium uitmaakt, waardoor duizenden er aan verslaafd geraken, en zich te gronde richten naar lichaam en geest. Terwijl hun geest onder den invloed van het narkotische kruid in zalige droomen en visioenen zich wiegt, liggen zij neder, een toonbeeld van ellende en verval. Is het wonder, dat wanneer eindelijk de bedwelming heeft uitgewerkt en de ongelukkige opiumschuiver weer tot het werkelijke leven, dat is tot zijne ellende terugkeert, hij onwillekeurig weer grijpt naar «het heulsap,» naar het tooverkruid, dat hem aan de werkelijkheid ontvoert en in een tooverwereld doet verkeereu?

Naast het opium moet als sterkwerkend narkotisch middel genoemd worden het bihevkruid, dat in de geschiedenis der tooverij een groote rol gespeeld heelt. \ olgens de bekentenissen van zoogenaamde «heksen» en «toovenaars» gebruikten zij dat kruid, uitwendig en inwendig, om in den loestand te geraken, waai in zij hunne tooverkunsten konden uitvoeren. Zij bereidden er den zoogenaamden tooverdrank van, die gedronken werd door hen, die in den tooverkring opgenomen werden, en maakten er een sooit zalf van, heksenzalf, waarmee zij hun lichaam besmeerden, of ook wel personen bestreken, die zij «betooveren" wilden. Volgens hunne verklaringen stelden die drank en die zalf hen in staat door de lucht te vliegen op een bezemsteel of bok, naar de verzamelplaats der duivelen en heksen. Wat nu deze bekende heksenvlueht op een bezemsteel of een bok betreft, de waarheid daarin kan zijn, dat de werking van het bilzenkruid de visionaire en somnambulisehe toe stand veroorzaakt, waarbij de geest het lichaam schijnt te verlaten en in de ruimte zweeft Het gebruik van het bilzenkruid geeft aan hem, die het gebruikt, het gevoel, alsof hij door de lucht zweeft en over de wolken rijdt. De met tooverzalf besmeerde of den tooverdrank genuttigd hebbende personen kwamen in somnarnbulischen toestand, waarin zij door de ruimte vlogen op een denkbeeldigen bezemsteel of bok, en met duivels dansten op den Blooksberg of eene andere plaats, terwijl hun lichaam roerloos nederlag in hunne woning. Dat het inderdaad zoo was wordt bevestigd door een verhaal voorkomend in eene «Geschiedenis der heksenprocessen"

Sluiten