Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Mr. Jacobus Scheltema. Een ambtspersoon, geroepen een geval te onderzoeken van eene vrouw, die beweerde door het besmeeren van haar lichaam met heksenzalf door de lucht te kunnen varen oj) een bezemsteel, besloot dit nader te onderzoeken. Op zijne vraag of zij in zijne tegenwoordigheid hare tooverkunsten wilde uitoefenen stemde zij daarin toe. In hare woning gebracht besmeerde zij haar lichaam met heksenzalf, nam een bezemsteel en zei tot de aanwezigen, dat zij door den schoorsteen weg zou vliegen. Na eenige oogenblikken begaf zij zich naar den schoorsteen, en zonk daar bewusteloos neer. Geruimen tijd lag zij in een toestand van bewusteloosheid, waarin zij te bed gelegd was geworden. Toen zij eindelijk uit de verdooving ontwaakte vroeg zi j, of zi j haar niet hadden zien heengaan en terugkomen, en toen inen haar zei, dat zij al dien tijd het vertrek niet verlaten had, ontkende zij dit en beweerde op den bezemsteel door de lucht gevlogen te hebben. Wanneer men bedenkt, dat deze vrouw door zulke bekentenissen zich aan een onvermijdelijke]! dood overgaf, is de verklaring voor de hand liggend, dat wat zij ter goeder trouw meende, dat lichamelijk met haar plaats gehad had, naar den geest was geschied, en dat zij in den tijd van bewusteloosheid haar lichaam verlaten en door de ruimte omgezworven had.

Hiermee komt overeen w:at zekere Kampfer ondervond, toen hij bij de Perzen den gebruikelijken drank dronk, waarin ook o a. opium was. Hij verkreeg daardoor een gevoel van groote vreugde, en ten laatste was het hem, alsof hij op een paard door de lucht vloog.

Als narkotische middeleu kunnen verder genoemd worden: 1". de zaden van de Datura stramonium, die den gebruiker abnormaal maken en visioenen veroorzaken, 2". de tooverdrank der Egyptenaren, assis, uit de hennep bereid; 3". een plant op den Libanon, theangelidis genaamd; 4". de wortel van den napellus; het aanraken met de tong van dien wortel veroorzaakte bij Helmont een soort visionairen of somnambulischen toestand, die uren duurde; 5". aardgas, of dampen uit de aarde opstijgend; men denke aan de Pvthia te Delfi; 6°. berookingen; 7". aanhoudend dansen, zooals b v. Derwisjen en Sjamanen toepassen; H". zelfbiologie, door onafgebroken staren op één punt; en 9". de muziek, althans voor sommige menschen.

Sluiten