Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

springt op om hem le begroeten, doch op hetzelfde oogenblik is hij verdwenen. Nauwkeurig teekent hij dag en uur aan van de verschijning, en eenigen tijd later ontvangt hij bericht, dat zijn vriend, van wiens ziekte hij geheel onkundig was, juist op dien dag en dat uur overleden was.

Deze voorbeelden zouden gemakkelijk met vele vermeerderd kunnen worden; ongetwijfeld kennen vele lezers dergelijke feiten, De meegedeelde voorbeelden zijn echter voldoende om aan te toonen, dat de menschelijke geest de macht schijnt te hebben om op het oogenblik van het sterven zich elders te vertoonen in eene gestalte volkomen gelijkende op het levende lichaam. Het zien van dergelijke verschijningen moge alleen mogelijk zijn bij personen, die voor «helderzien» vatbaar zijn, d. i. die in meerdere of mindere mate de zienersgave bezitten, het wordt ongetwijfeld voor een groot gedeelte veroorzaakt door de zich vertoonende personen zelf.

Nog vreemder dan de verschijning van afgestorvenen en stervenden is de verschijning van nog in het lichaam levende per,ionen. Moge dit misschien zeldzamer zijn dan de beide andere soorten van verschijningen, dat het zich voordoet, bewijzen de voorbeelden, die er van verhaald worden. Zoo, bv. deelt Mevr. van Calcar in haar tijdschrift ergens mee, dat eene harer vriendinnen haar 's avonds laat in hare kamer verscheen, staande aan den schoorsteen, met den elleboog op de schoorsteenmantel geleund. Toen zij haar aansprak en berispte over het late opblijven was zij verdwenen. I.ater die vriendin sprekende, deelde deze haar mee, dat zij op den bewusten avond laat was opgebleven, en toen in een vreemden toestand was gekomen. Opeens was ze verplaaatst geweest in de kamer van Mevr. van Calcar, leunend met den elleboog op de schoorsteenmantel. Mevr. van Calcar had haar echter beknord, en toen was zij tot den normalen toestand teruggekeerd en zoo spoedig mogelijk naar bed gegaan.

Een ander voorbeeld deelt dezelfde schrijfster mee, van eene dame, die. leunend op haar schrijftafel, door een heimwee overvallen werd naar haar tehuis, en in half droomenden toestand zich daar verplaatst gevoelde, waar zij in den geest zich voor de piano zette en speelde. Later werd haar geschreven, dat men haar op dien avond de kamer had zien binnenzweven en zich voor de piano zetten en

Sluiten