Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fakirs. De meeste menschen in onzen tijd zijn gewoon alle tooverkunst te beschouwen als goochelkunst, in. a. w. te gelooven, dat die tooverkunsten, ook de, vreemdste, berusten op vingervlugheid en kunstig bedrog of misleiding van het gezicht. Daarom achten de meeste menschen het dwaasheid aan de tooverij eenige beteekenis toe te kennen boven het amusement, dat het zien vau goocheltoeren kan geven. In vroegere eeuwen dacht men er anders over. Toen geloofde men algemeen, dat tooverij uiet anders kou gepleegd worden dan door de hulp vau den duivel, waarom men dan ook de tooverkunst duivelkunst noemde, en de toovenaars en //heksen» ter dood bracht op den brandstapel. Deze opvatting, zoo vreeselijk in zijne toepassing en de oorzaak geworden van den dood van duizende onschuldige vrouwen en meisjes, vindt zijn oorsprong in het Oude Testament, waar in de wetten van den Pentateuch geleerd wordt, dat "tooverij" duivelkunst is, dat de volken van Kauaan wegens het beoefenen van de tooverij door God verworpen werden en aan het oordeel der uitmoording door Israël overgegeven; dat de Israëlieten zich verre moeten houden van die tooverkunst, en dat «de toovenaar niet mag blijven leven», maar gesteenigd moet worden. Daar ook lezen wij, dat Saul alle toovenaars en duivelskunstenaars in het land uitroeit; en treden zulke toovenaars alleen op bij heidenen (Egyptenaren en Chaldaeën). In het Nieuwe lestament wordt over de tooverkunst weinig gesproken. «Simon de toovenaar" vertegenwoordigt ze; doch waarschijnlijk weten de meeste bijbellezers niet, dat de zoogenaamde «wijzen uit het Oosten", die volgens het verhaal van Lukas bij het kind Jezus komen om het te aanbidden, ook zulke «toovenaars" waren. Het woord toch, dat door «wijzen» is vertaald, luidt: «magoi", meervoud van «magos», dat een persoon aanduidt, die zich bezig houdt met de beoefening der magie, of tooverkunst. Trouwens, uit het verhaal zelf blijkt het, dat zij sterrewichelaars zijn, die den loop der hemellichamen bestudeeren om daaruit op te maken, wat er op aarde zal plaats hebben; waarzeggers alzoo, die steeds in den bijbel in eenen adem genoemd worden met «duivelskunstenaars».

De opvatting van de tooverkunst als goochelkunst is onjuist. Moge er enkele goocheltoeren voorkomen onder de kunsten, door toovenaars volbracht, daardoor laten zich niet alle toovenarijen ver-

Sluiten