Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaren. Dat er bij de tooverij geheime krachten werken, is uiet te loochenen.

Docli evenmin is de opvatting juist als zou alle tooverij «duivelskunst» zijn. Ofschoon het niet buitengesloten is, — wat wij later zien zullen, — dat onreine, duivelsche geesten hun hand hebben in sommige der tooverkunsten, door toovenaars verricht, toch is er zeer veel, waar geesten, het zij onreine of reine, niets mee te inaken hebben. Dit kau reeds blijken uit wat ik meedeelde van de heksenzalf en het daardoor veroorzaakt gevoel van door de lucht te vliegen. En het wordt vooral duidelijk, wanneer men kennis neemt van de vreemde verschijnselen, door het magnetisme veroorzaakt.

Er is een gebied van krachten, die tot dusverre door de wetenschap niet erkend of ontdekt ziju, en ook nog grootendeels onverklaard en onbegrepen, doch die niettemin bestaan en werken, even zeker als de in de wetenschap bekende natuurkrachten. Deze tendeele nog onbegrijpelijke en ongekende, geheime krachten uoemt men magische krachten, en de beoefenaars er van «magiërs". De namen //tooverkracht», //tooverij" of //tooverkunst// en //toovenaar// kunnen het best worden verklaard door ze te vervangen door de namen //magische kracht", //magie// en //magiër//. Men onderscheidt gewoonlijk tweeërlei magie, de wille en de zwarte, d.i. de heilzame en de verderfelijke. Tot de eerste soort behoort b.v. de toepassing der magische krachten tot genezing van zieken, tot de tweede soort de toepassing dier krachten tot veroorzaking van ziekte en dood bij gezonden.

De magie werd in de oudste tijden vooral beoefend door de Egyptenaars en de Chaldeën, de beide volken, waarbij wij ook //toovenaars// en «waarzeggers// zien optreden in den Bijbel. Doch ook in Perzië en in andere landen werden de beoefenaars der magie gevonden.

In Egypte behoorde de magie tot de //wijsheid// der priesterkaste, waarin o. a. ook Mozes onderwezen werd. Deze wijsheid werd toegeschreven in haren oorsprong aan den half mythologischen hervormer en prediker Hermes Toth, bijgenaamd Trismegistos (de driemaal groote) en heette naar hem //hermetische// wijsheid. Met de grootste zorg waakten de priesters er voor, dat geen oningewijde

Sluiten