Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenwicht in het organisme herstellen, doeli evenzeer kan de oplegging der handen van een boosaardig, slecht persoon het evenwicht in het organisme verstoren en ziekten veroorzaken. Dit was een van de kui sten der tooverij, die door liet magnetisme verklaard wordt.

Verder moet waarschijnlijk ook liet geloof aan de geneeskracht van het «wijwater», d i. het gezegend, het door het er boven uitbreiden der handen gemagnetizeerd water uit de werking van het magnetisme verklaard worden.

De magnetische werking van het oog is in den nieuweren tijd door de. doktoren als het ware ontdekt, nadat zij reeds lang aan de beoefenaars der magie bekend was De doktoren noemen nu de toepassing van den magnetischen blik, — soms door hen ondersteund door handbeweging, en altijd verbonden met het uitspreken van woorden en het in werking brengen van de wilskracht, — hypnotisme; de magnetizeurs noemden het vroeger biologie, en in den volksmond leeft de herinnering nog voort aan «het booze oog» waardoor iemand «betooverd» worden kan. Inderdaad grenzen de verschijnselen van het hypnotisme evenals van de biologie van vroegeren tijd aan het ongelooflijke, en zeker zouden de hypnotizeurs van onzen tijd in vroegere eeuwen als toovenaars en duivelskunstenaars ter dood gebracht zijn geworden.

Wat de magische verschijnselen betreft, waarbij de zoogenaamde mediumniteit een rol speelt, deze komen van zelf ter sprake, wanneer wij, in het volgende hoofdstuk, deze eigenschap afzonderlijk beschouwen. Het is niet altijd gemakkelijk de grenzen aan te wijzen, waar de magnetische werking ophoudt en de mediumniteit aanvangt. Één ding is onloochenbaar, dat in de tooverij menigmaal «geesten» een rol speelden, en hun invloed lieten gelden; waarzeggerij en het «oproepen» van afgestorvenen waren steeds nauw met de magie verbonden. Dikwijls vloeien de magnetische, mediamieke en magische werkingen ineen. Zoo b.v. hebben in de kunsten der heksen en hun beweerden omgang met den duivel zeker geesten van zeer laag karakter eene rol gespeeld en waren er onder de als heksen en toovenaars verbranden tal van ongelukkige «mediums», die door de algemeene onkunde aangaande dien schoonen doch gevaarvollen aanleg en het heerschende blinde bijgeloof voor bondgenooleu van den Satan werden aangezien.

Sluiten