Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de zuiver magische verschijnselen, d wz. verschijnselen uit het gebied der magie, waarvan noch het magnetisme noch de mediumniteit verklaring kan geven, behoort allereerst de werking der narkotische kruiden, waarover ik in het vorige hoofdstuk schreef. Dat opium, bilzenkruid en dergelijke stoffen het lichaam verdooven, is te verklaren uit de werking van die stoffen op het bloed en de zenuwen. Doch hoe het vreemde verschijnsel, van het tijdelijk uittreden van den geest, gelijk b.v. bij de heksenvlucht door de besmering met heksenzalf te verklaren? Waarschijnlijk oefent het bilzenkruid zulk eene werking uit op het organisme, dat de band, die lichaam en ziel verbindt, losser wordt en de ziel, ten deele bevrijd van haar stoflijk omhulsel, zich van dat omhulsel verwijderen kan, op dezelfde wijze als dit geschiedt bij somnambulen in

den magnetischen slaap.

Vreemder en minder gemaklijk te verklaren is de magische

werking van tooverfortnules, magische teekens en amuletten.

Het is gemaklijk om de werking van deze dingen te ontkennen en naar het gebied van de inbeelding of het toeval te verbannen. Daarmee wordt de werkelijkheid der feiten niet weggenomen; het is eenvoudig niet te ontkennen, dat er inderdaad eene magische werking van dergelijke dingen uitgaat, die schijnbaar in geen verband staan met die werking.

Tooverformules zijn spreuken of woorden, soms van diepzinnige beteekenis, soms ook zonder eenige beteekenis,[waaraan geheimzinnige, magische werking wordt toegeschreven, wanneer zij uitgesproken of ook op iets geschreven worden. In het geloof der Israëlieten aan de kracht van een uitgesproken zegen of vloek, dus aan gesproken woorden, herkennen wij reeds het geloof in de magische werking van zulk een vloek of zegen, van uitgesproken woorden. Eu dat dit geloof uiet geheel ongegrond was, dat inderdaad een vloek of een zegen, met een sterke beweging des harten van haat of van liefde uitgesproken, later in vervulling treedt, er zouden ook in onzen tijd voorbeelden van te vinden zijn. Waarschijnlijk zijn het niet de woorden, waarvan hier de werking uitgaat, maar is het de sterke wil, begeerte of wensch van hem of > haar, die den zegen of den vloek uitspreekt, die hier magisch werkt >n iuvloed uitoefent op het lot van den gezegeude of vervloekte. Over de

Sluiten