Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tal van getuigen meer dar. voldoende gestaafd. Anderen, die ik vroeg, hoe dat belezen in zijn werk ging, verhaalden, dat de belezer dan de pet afnam, en de zweer "bezette", door er zacht omheen te strijken, terwijl hij op eerbiedigen toon onverstaanbare woorden mompelde.

Hiermee in overeenstemming is wat Justinus kerner verhaalt in zijn //Magikon» van een man, die tal van zieken genas door, zooals hij beweerde, "het woord Gods»; d.w.z. bij ieder ziektegeval gebruikte hij een anderen, hem op dat oogenblik invallenden bijbeltekst als tooverforinule, waarop de treffendste genezingen volgden. Daarbij raakte hij den patiënt niet aan, nog deed iets, dat aan

magnetische behandeling herinnerde.

" Ook pastor Blumhardt schreef zijne wonderdadige genezingen toe aan de macht van het woord, dat hij steeds gebruikte: "lm Namen Jesu!// Ja, zóózeer schreef hij aan het woord «Jezus» magisch genezende werking toe, dat hij aan een vriend schreef: «Het laat zich niet zeggen, wat wij aan dit «Jezus» hebben»; blijkbaar dus niet den persoon Jezus, maar den naam,het woord «Jezus» bedoelende,

"•elijk uit het onzijdig geslacht blijkt.

Prins Hohenlohe, een der merkwaardigste genezers, volbracht evenzoo de sterkste en meest opvallende genezingen met de woorden:

«lm Namen Jesu Christi!»

De kracht dezer uitspraken is waarschijnlijk hieruit te verklaren, dat de ziel van hem, die ze gebruikt, zich verheft tot God oin hulp. Het gebed in bedekten vorm is in dat »iu Jezus' naam» verscholen. En dat het gebed magische kracht bezit, beschouwen wij straks.

Gok bij heksen en toovnaars speelden formules een groote rol. De »bezweringen» bestonden uit eene opeenstapeling van de vreeslijkste verwenschingen, ja soms zelfs uit de grootste godslasteringen. En deze bezweringen bleven evenmin zonder uitwerking. Het is, alsof een bende booze geesten er door te hulp geroepen werd, die voor de verhooring van zulk een //gebed aan den duivel» zorgden.

Naast de tooverforniules moeten als magische middeleu genoemd

worden de amuletten.

Onder amuletten verstaat men voorwerpen van grooteren of kleineren omvang, die men aan den hals, of ook wel op de bloote

Sluiten