Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borst draagt, en waaraan eene geheimzinnige werking tot bescherming tegen ziekte, gevaar, als anderszins toegeschreven wordt; of ook wel de macht om ziekten te genezen, geesten te verdrijven, ekstatische toestanden te veroorzaken enz. enz.

Vooral metalen, edelgciteerden en plantwortels werden en worden voor deze doeleinden gebruikt. Figuren en astrologische teekens of geheimzinnige spreuken en tooverformulen worden op de amuletten gegraveerd of geschreven. In Oostersche landen b v. werden de beelden van zou, maan en sterren er op gegraveerd; door de Gnostieken werd vooral een dubbelen driehoek (d. i. een ster van zes punten, bestaande uit twee in elkander liggende gelijkzijdige driehoeken) gebruikt, waarmee zij allerlei wonderen en genezingen verrichtten.

In onzen tijd vindt men het geloof aan amuletten onder de Christenen in den vorm van het dragen van bloedsteen, barnsteen, heiligenbeeldjes, relequiën, heilige penningen, kettingen, enz. enz. aan den hals.

Het is geuiaklijk het geloof aan de magische werking dier amuletten als bijgeloof te belachen of als heidensch te veroordeelen; maar daarmee 'is de zaak nog niet afgedaan voor den ernstigen onderzoeker van het geheimzinnige. Een zoo algemeen verspreid geloof, dat zóó taai blijft voortleven door alle geslachten heen, kan niet slechts op inbeelding en bijgeloof berusten; en liet is onbegrijpelijk, hoe de mensch er toe gekomen zou zijn aan de magische werking van voorwerpen te gelooven, iudieu niet de ervaring tot

dat geloof aanleiding gegeven had.

De zieneres van Prevorst Frederika Hauffe kon, door in haren somnambulischen toestand de hand te leggen op metalen, edelgesteenten of kruiden of ook door dat zulke voorwerpen haar op den hartkuil gelegd werden, de werking dier kruiden, metalen en edelgesteenten beschrijven; terwijl zij dikwijls liet voelde, als er metaal iu haar nabijheid was. Het was haar menigmaal onverdragelijk.

Dit verschijnsel nu is bij meerdere somnambulen waargenomen. Het schijut, dat bepaaldelijk metalen en edelgesteenten in zich krachten verbergen, verwant met de elektrische en magnetische krachten; en de veronderstelling is niet al te gewaagd, dat men reeds iu lang vervlogen tijden, toen het waarnemingsvermogen der

Sluiten