Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuunnenschen voor dergelijke werkingen grooter en fijner was, deze eigenaardige krachten en werkingen opgemerkt heeft. Daaruit ontstond waarschijnlijk de gewoonte om metalen en edelgesteenten te dragen om de werking er van steeds te ondervinden;later begon men dit te verbinden met het geloof aan de magische werking van tooverformules en teekens, en zoo ontstonden de geheimzinnige amuletten.

Wat de werking der edelgesteenten betreft, Eniiemoser deelt in zijn «Geschichte der Magie// eene gehejle lijst mee van zulke werkingen aan bepaalde edelgesteenten verbonden. Wij deeleu er enkele van mee, zonder te kunnen zeggen, of ze op waarneming, en zoo ja op wiens waarneming ze berusten.

«De diamant heeft de kracht den magneet werkeloos te maken, en is heilzaam voor maanzieken en krankzinnigen. De agaat stemt tot eenzaamheid. De amethyst verdrijft, op den navel gebonden, de dronkenschap en scherpt het verstand. De granaat bewaart de gezondheid en een vroolijk hart. De saffier vervroolijkt de zwaarmoediiren. De koyial stilt het bloed en versterkt de spijsverteering. De roodglanzende cameool stilt bloedvloeiing. De kristal verdrijft booze droomen» enz

Men moge lachen om deze verklaringen, en wij kunnen natuurlijk voor de waarheid er van niet instaan; maar dat aan edelgesteenten eigenaardige werkingen verbonden zijn, schijnt niet geheel ireloochend te kunnen worden.

Eene andere bron, waaruit het geloof aan de magische werking van amuletten kan zijn voortgekomen, is het feit, menigmaal door de zoogenaamde psychometrie geconstateerd, dat voorwerpen op eene onverklaarbare wijze indrukken of beelden schijnen te bewaren van de omgeving, waarin zij geweest zijn, zoodat clairvoyanten, alleen door de aanraking dier voorwerpen, die beelden voor zich zien verrijzen. Zoo kan door een voorwerp, dat aan een gestorvene heeft toebehoord, het beeld van den overledene helder voor den geest treden van een clairvoyant persoon, en kunnen somnambuleii door een kleedingstuk van een afwezige, hen onbekende zieke in de hand te houden, eene nauwkeurige beschrijving geven van den toestand van den lijder of de lijderes en van de middelen ter genezing Dit verschijnsel moge vreemd, onverklaarbaar zijn, het is goed en dikwijls geconstateerd en niet te loochenen.

Sluiten