Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer nu in vroegere tijden men iets dergelijks waarnam b.v. met voorwerpen, die aan een gestorvene hadden toebehoord, dan is het te begrijpen, dat men, die vreemde werking aan dat voorwerp toeschrijvend, zulk een voorwerp of «relequie» als amulet ging gebruiken. Waarschijnlijk ligt hierin ook de sleutel tot verklaring van de //wonderen» door het gebeente van den een of anderen heilige verricht.

Naast de magische werking verbonden aan uiterlijke dingen, — kruiden, woorden, teekens, voorwerpen, — bestaat er eene magische werking van zuiver psychisch karakter, die waarschijnlijk met de magnetische werking samenhangt, maar er toch van behoort onderscheiden te worden. Het is de magische werking, uitgaande van de wilskracht, van de liefde en van het gebed.

De wilskracht speelt reeds bij de gewone magnetische werkingen een groote rol. Wil de magnetizeur, b.v. dat de handbeweging onreine, ziekelijke fluïdes zal wegnemen, opzuigen als t ware, dan geschiedt dit; en omgekeerd kan hij door zijn wil of intentie alleen van de hand een strooir. doen uitgaan. Bij dezeltde handbeweging is het de intentie, de bedoeling, de wil, die de werking positief, gevend of negatief, wegnemend maakt.

Bij het hypnotisme speelt de wilskracht reeds veel grooter rol. De wil van den hypnotizeur overmeestert als het ware de negatieve ontvankelijkheid van het sujet De lijder is afwachtend: de hypnotizeur wil met kracht. Het op een toon van bevel uitgesproken: //Slaap!// "Gij moei slapen!# »Ik wil dat gij slaapt!» is bij vele personen voldoende om den hypnotischen slaap te doen intreden.

Evenzoo kan, omgekeerd, de wilskracht van den gemagnetizeerde of gehypnotizeerde alle magnetische of hypnotische werking vernietigen. Het is, alsof zulk een persoon door zijn wil alleen als door een geestelijk pantser is omgeven, waarop alle magnetische en hypnotische werking afstuit.

Deze wilskracht nu kan magisch werken, d. i. kan werkingen veroorzaken, die geheel geheimzinnig en «tooverachtig'/ zijn. Het is ongeloofelijk, wat alleen door den wil kan tot stand gebracht worden door hen, die er zich op hebben toegelegd. Niet alleen is de mensch in staat zijn eigen lichaam door wilskracht geheel te beheerschen

Sluiten