is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebied van het geheimzinnige

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ziener» geld te geven. Door het maken van muziek werd de ekstatische toestand opgewekt, die den ziener in staat stelde de toekomst te voorspellen.

Oorspronkelijk zijn dus de zieners of profeten niet zooveel verschillend van de waarzeggers. Later echter heeft zich het profctisme geëmancipeerd van de lagere vormen der waarzeggerij, om meer in het algemeen liet beeld der toekomst te teekenen in betrekking tot den gang der geschiedenis van Israël. Toch vinden wij ook bij de latere profeten nog bewijzen van gewoon «waarzeggen// of voorspellen van gebeurtenissen van bepaalde personen, b.v. in de in vervulling getreden voorspelling van Jerernia aangaande den spoedigen dood van zijn mededinger en tegenstander Hananja (Jerem. 2S : 16 en 17) en in de voorspellingen van Agabus (Hand. 11: 28,21 : 10 en 11).

Het waarzeggen bestaat in het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen of het ontdekken en aan 't licht brengen van verborgenheden. Het bekleedde in de oude heiden wereld eene voorname plaats; en ook in Israëls geschiedenis heeft het zeer veel invloed uitgeoefend. Uavid, b. v. liet zich tot in kleinigheden toe leiden door het «vragen van den mond van Jahvc , d i. het orakel vragen door Jahvepriesters of Jahveprofeten. In latere eeuwen is het met geweld onderdrukt; doch dit heeft niet belet, dat er in alle eeuwen waarzeggers geweest zijn, en dat ook in onzen tijd de waarzeggerij nog niet verdwenen is. Bekend is b. v. Mademoiselle Lenormand, die voor, in, en na de fransche revolutie leefde in Parijs en uit getallen (geboortedatums enz ), uit de lijnen der hand, uit de kaarten, en zelfs uit koffiedik menigmalen onfeilbaar en nauwkeurig de toekomst voorspeld heeft, en b. v. aan Josephine de Beauharnais haar huwelijk met een keizer voorspeld heeft, lang voordat zij Napoleon kende, en lang voordat deze tot zijn hoogte gestegen was. Ook aan Napoleon zelf en aan anderen heeft zij tot in kleine bijzonderheden de toekomst juist voorspeld. Zij genoot groot aanzien gedurende haar leven en werd menigmaal geraadpleegd door de meest verschillende hooggeplaatste personen.

De waarzegger of waarzegster put zijne of hare werkelijke of vermeende kennis uit verschillende bronnen. Allereerst komen clroomen en visioenen in aanmerking, Hierover handelden wij in het vorige hoofdstuk. Wij zagen daar, dat het „zien// menigmaal betrekking