Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om iets vaii dc te weten; 2°. men kan dezen aanleg ver¬

sterken en te hulp komen door kunstmiddelen en door oefening; 3°. het is in de meeste gevallen voor ons beter de toekomst niet te weten en dus 4". is de bepaalde beoefening der waarzeggerij te ontraden en af te keuren, terwijl men 5". dankbaar waardeert de indrukken, die men spontaan over de toekomst ontvang!.

Met de waarzeggerij ging dikwijls gepaard de zoogenaamde mekromantiek*, d. i. het waarzeggen door middel van »dooden«, d. w. z. geesten van gestorvenen. Hetzij men die «geesten» opriep en door bezweringen noopte zich te openbaren, hetzij zij uit zich zeiven verschenen en zich openbaarden, in beide gevallen was het doel, het raadplegen van die »doo<len» of «geesten» ten einde van hen de toekomst te vernemen Wij vinden van dezen vorm van waarzeggerij een sprekend voorbeeld opgeteekend in den bijbel in de geschiedenis van de //tooveres» van Endor, tot wie Sanl zich vervoegt om orakel te vragen, nu «Jahve hem niet meer antwoordt, noch door droom, noch door gezicht, noch doorUrim en Thummim». De bedoeling van San] is niet, om een gesprek met Samuel te voeren, maar om de toekomst te vernemen. De vrouw is, wat nu genoemd wordt een helderziend en trance medium. Zij vraagt: »Wien wilt gij dat ik u zal doen opkomen?» Deze vraag doet aan een oproepen van geesten denken; doch het is ongetwijfeld slechts de wijze van spreken; want het blijkt niet uit het verhaal, dat zij de eene of andere ceremonie verricht om Samuel »op te roepen». De door Saul uitgesproken wensch is genoeg. De vrouw ziet weldra »goden uit de aarde opkomen», d. i. zij ziet den geest verschijnen; Saul echter ziet niets, en vraagt, hoe de geest er uitziet. Uit de beschrijving door de vrouw gegeven, begrijpt hij, dat het Samuel moet zijn; terwijl de vrouw nu op eens weet, dat het Saul is, die haar bezoekt. Daarop neemt de geest van Samuel bezit van de vrouw, en spreekt Saul toe, hem berispend, en tevens zijn wensch bevredigend door hem te zeggen: //Morgen zult gij en uwe zonen bij mij zijn.//

Men heeft aan dit verhaal een wapen ontleend oin het onderzoek der mediamieke verschijnselen, waarmee wij ons nu moeten gaan bezig houden, af te keuren. »Toen Saul van God verlaten was», zoo redeneert men, «ging hij naar de tooveres om geesten

Sluiten