Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uc nieuiUriïüitêlt Velé yrudvn Zij!]. Slechts Zeer enkele jjêrsGiicii worden mediums als b.v. de bekende mediums Home, Eglinton, Slade, e a. Vele mediums echter brengen liet, schoon niet tot zulk een hoogte als deze beroemdheden, toch tot eene aanmerkelijke hoogte op dit gebied. Weder anderen zijn wat men "lichte» mediums noemt, wel een weinig geschikt voor mediamieke verschijnselen, doch slechts in geringen graad. En verder zijn er eene groote menigte menschel), die "eeu weinig mediamiek" zijn. Het getal van hen, die niet de minste mediamieke geschiktheid hebben, is inderdaad zeer gering; en het is nog de vraag, of tegenzin er tegen, of wel eene de mediumniteit belemmerende en onderdrukkende levenstoestand niet de eigenschap verborgen doet blijven, waar zij toch wel bestaat.

Het komt mij voor, dat het met deze eigenschap is als met zoovele eigenschappen van den menschelijken geest, zooals b. v. met den aanleg voor kunst en wetenschap. Geheel ontbloot er van is niemand; doch de graad van die aanieg is zeer verschillend; het minimum is bij sommigen onherkenbaar klein, het maximum maakt anderen tot zeer bijzondere persoonlijkheden.

Eene tweede vraat; is, of de mediumniteit een eigenschap is van het lichaam, van de ziel of van den geest, of misschien wel van de zenuwen. Er zijn verschijnselen, die er op schijnen te wijzen, dat het eene lichamelijke eigenschap is; andere verschijnselen weer herinneren zeer sterk aan de werking der zenuwen; nog anderen doen denken aau zielsuitingen; en ook zijn er verschijnselen, die den geest tot oorsprong schijnen te hebben. Geen dezer verklaringen is echter voldoende om het geheele gebied der mediamieke verschijnselen te verklaren. En ongetwijfeld kunnen die, verschijnselen alleen verklaard worden, wanneer men de theorie aanvaardt, dat zij «mediamiek" zijn, d. i., dat zij veroorzaakt worden door inwerking van geesten en geestelijke krachten. Er zijn bij die verschijnselen twee personen, wier geheimzinnige vereeniging of verbinding oorzaak is van die verschijnselen; er is een geest, die zich wil uiten door middel van een mensch, en een mensch, die onder den invloed staat van een geest. En daar dit het geval is, zoo moet de bodem, waarop de verschijnselen ontstaan, niet gezocht worden alleen bij den mensch, maar op een terrein, dat geesten

Sluiten