Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld van meer verfijnde subsiaulieu behoort eu dus hier met meer gezien en getast worden kan.

De mediumniteit, of de eigenschap, die den mensch in staat stelt een schakel te vormen tusschen de bewoners der beide werelden, moet zich dns bewegen op het gebied van het leven en het levensfluïde, op dat van de ziel eu op dat van den geest. In verband hiermee kunnen de verschillende vormen, waarin de mediumniteit aan het licht treedt, ook onderscheiden worden in drie hoofdgroepen naarmate de verschijnselen zich bewegen op het gebied van het leoensfiui.de, op het gebied der ziel, of op het gebied des geestes. De eerste groep verschijnselen noemt inen gewoonlijk «phytische» verschijnselen, en men spreekt van »physisch mediumschap», als inen dien vorm der mediumniteit bedoelt, waarin de verschijnselen zich op het gebied der geheimzinnige kracht beweegt, die als «magnetisme// bekend is, en met het levenstluïde samenhangt. //Physisch//1) noemt men deze verschijnselen, omdat zij zich bewegen op het gebied der natuur en aan de werking van onbekende natuurkrachten herinneren. De tweede groep verschijnselen kan men ttpsychischev^ en de derde upneumatische" noemen, omdat zij zich bewegen op het gebied van de ziel (psyche) eu van den geest (pneuma).

Behalve dit onderscheid naar den aard der verschijnselen moet ook nog onderscheid gemaakt worden tusschen het spontane (aangeborene) en het kunstmatige (opgewekte) mediumschap. Niet om tusschen die beide vormen een specifiek onderscheid aan te nemen, en ze van elkander af te scheiden als twee geheel ongelijke eigenschappen. Integendeel, op vele punten vloeien zij in elkander over, en vertoonen dezelfde verschijnselen en kenmerken. Maar omdat sommige vormen bijna uitsluitend aan het spontane, andere uitsluitend aan het kunstmatige eigen ziju, en omdat eerst het kunstmatige mediumschap den sleutel geeft tot verklaring ook van het spontane. Het is er mee als met den kunstaanleg. Er is een spontaan genie, dat zich openbaart, ook zelfs dan, wanneer er van leiding en ouderwijs geen sprake is, en dat zich baan breekt door zijn eigen innerlijke kracht. Maar er is ook een genie, dat eerst door leiding

') Afgeleid van „phusi«", natuur.

Sluiten