Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is slechts eene manifestatie, eene vertooning van de macht, die zi, over de stof bezitten. Het nut dezer manifestaties Destaai dan ook alleen hierin, dat het duidelijk m ijst op krachten, die tot dusverre door de natuurkundigen niet ontdekt zij,,; dat het aan het gebouw van het materialisme een doodelijken slag toebrengt en de natuurwetenschap noodzaakt zich te herzien. Overigens zijn het vaak een soort «kunstjes», die verbazen, maar noch voor de geesten noch

voor de menschen veel nut afwerpen. ... , ♦

Aan de beweging van voo.werpen en de doordringing der stof «luit zich het naaste aan de aanraking van voorwerpen door onzichtbare handen, zooals b.v^bij het bespelen van muziekinstrumenten door geestenhanden en bij het directe schrift door middel van een potlood, griffel en dergelijke, of ook wel zonder zulk een schrijfstift.

De bespeling van muziekinstrumenten (accordeons, piano s, enz.) komt vooral voor bij donkere seances. Het 1'gt voor de han hierbii aan bedrog te denken, omdat allicht in de duisternis inderdaad 'een «onzichtbare» maar toch vleeschlijke hand dat spel zou kunnen uitvoeren. Maar moge bedrog in dit genre van manifestaties ook al zijn voorgekomen, daartegenover staan tal van goed geconstateeide'feiten van séances, waar een speeldoos, een accordeon enz boven de hoofden zweefde, en intusschen bespeeld werd, terwijl bedrog door nauwkeurige contröle buitengesloten was. Bij Home kwam vooral dit verschijnsel voor. Een accordeon, door hem aan de ée'ne zij vastgehouden onder een tafel, neerhangende m een soort mand, in. ijl «ü» andere hand boven de tafel lag, en goed = werd, werd in die houding door geestenhanden bespeeld. Het merk waardigste voorbeeld echter van zulk bespelen van instrumenten door geestenhanden kwam ongetwijfeld voor bij de Gebr. Davenport, die zich in een kabinet lieten opsluiten, gebonden ™t sterke W den aan een stoel. In het kabinet plaatste men verschillende instru meuten. Na sluiting van het kabinet hoorden de toeschouwers de instrumenten gelijktijdig bespelen. Als men dan het kabinet opemfc, zaten de beide broeders nog in dezelfde houding, gebonden handen en voeten, doch de instrumenten zweefden rond hunne

hoofden en maakten sa.nen muziek.

Tot de aanraking van voorwerpen zou ook gebracht kunn worden de verandering der zwaartekracht van voorwerpen, door

Sluiten