Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prof. Crookes met bet medium Home en met andere mediums waargenomen. Door middel van een kunstig bedachte machinerie kon de vermeerdering en vermindering van zwaarte van een en hetzelfde voorwerp worden aangewezen op een schaal. Het bleek, dat het voorwerp nu eens lichter, dan weer zwaarder dan zijne gewone zwaarte was. Het schijnt, dat de geesten dit resultaat verkregen door het voorwerp nu eens een weinig neder te drukken, dan een weinig te ondersteunen.

Eindelijk kan hierbij genoemd worden het direct schrift, althans voor zoover het plaats heeft met een gereed gemaakt schrijfstift (potlood of griffel). Vooral het medium Slade is bekend door het zoogenaamde leischrift, dat tot stand kwam op de binnenzij van eene dubbele gesloten en verzegelde lei, door middel van een klein stukje griffel, dat daar tusschen werd verborgen. Dit directe schrift is menigmaal en door allerlei volkomen vertrouwbare personen gecontroleerd, en de gedachte aan bedrog is geheel buitengesloten. Eigenlijk heeft men hier, en ook bij 't bespelen van eene gesloten piano, met twee vormen van geestenkunst te doen, namelijk het doordringen van de stof, en het bewegen van een stoffelijk voorwerp. Terwijl het griffeltje (of de piauotoetsen) door geestenhand bewogen wordt, is het, alsof de ééne lei (of het pianodeksel) voor die geestenhand niet bestaat.

Het directe schrift komt ook voor, zonder dat een stift vooraf daartoe gereed gemaakt wordt, b. v. op een stuk wit papier, in een lessenaar of ergens anders weggesloten. Vooral Baron de Guldenstubbe heeft hiervan treffende voorbeelden ontvangen. Hij was gewoon een stuk papier te leggen op een portret of bij een standbeeld van den eenen of anderen beroemden persoon; en gewoonlijk verscheen dan na korter of langer tijd op dat papier direct schrift, dat betrekking had op den persoon, bij wiens beeltenis het papier was neergelegd, of van dien persoon zeiven scheen te koinen. Langs dezen weg ontving hij tal van zeer eigenaardige uitspraken.

Tot de vormen van liet physisch mediumschap moeten verder gerekend worden al die vreemde verschijnselen, die wij als chemische werkingen schijnen te kunnen samenvatten, zonder met die benaming te willen aanduiden, dat wij die verschijnselen begrijpen kunnen als geschiedend volgens de regelen der chemie. Misschien hebben die

Sluiten