is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebied van het geheimzinnige

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het onderzoek der natuurkrachten, die daarbij werkzaam zijn.

De zoogenaamde geestenfotografieën doen ons reeds denken aan materialisatie of het «stoffelijk" maken (in den aardschen zin) van de geestgestalten. Dit is wel het hoogtepunt der geestenkunst door middel van het physisch mediumschap. Het is dan ook eerst langzamerhand ontwikkeld en tot volkomenheid gebracht, en komt verre van algemeen voor. In ons land komt het, zoover wij

weten, niet voor.

In het begin, toen de spiritualistische kringen aan geesten gelegenheid gaven hunne krachten aan dergelijke manifestaties te wijden, konden zij het nog niet verder brengen dan tot het zichtbaar maken van een hand, soms wolkachtig en onbestemd, soms duidelijk zichtbaar. Weldra kwam meermalen aanraking van geestenhanden voor, zoodat de gematerializeerde handen konden worden getast, en voor een oogenblik vastgehouden. Nog later kwam men op het denkbeeld afgietsels te maken van die gematerializeerde handen. De geesten slaken de gematerializeerde hand in heete vloeibare parafine, en daarna in koud water. Door dit eenige malen te herhalen, ontstond er een korst van gestolde parafine rondom de geestenhand. Als deze dik genoeg was, demateriahzeerden de geesten weder die handen, en lieten den ledigen vorm op het water drijven. Door deze vervolgens ihet gips te vullen en den vorm te verbreken, verkreeg men een gipsen afbeelding der tijdelijk gematerializeerde vormen. Op deze wijze verkreeg men handen van verschillende grootte en vorm, en eveuzoo voeten, en zelfs eenmaal een buste. Het feit, dat de vorm, waarin die gipsen afgietsels gemaakt waren, uit één stuk was, en toch gesloten om het polsgewricht, sloot bedrog geheel buiten.

Behalve handen en arineu, werden weldra ook andere voorwerpen, b. v. bloemen, gematerializeerd, en weldra ook geheele gestalten met kleeding en al. Ik ben nooit in de gelegenheid geweest zulke gematerializeerde gestalten te zien, doch de verklaringen van vele waarnemers verheffen de realiteit dezer manifestaties boven alleu twijfel. Moge er ook nu en dan bedrog gepleegd en materialisaties kunstmatig nagebootst zijn, vele feiten zijn voldoende geconstateerd, en daaronder staan de materialisaties van de geest Katie King door Prof. Crookes waargenomen vooraan. Deze onderzoeker heeft meer-