Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

malen door de scherpzinnigste controlemiddelen [het boven allen twijfel verheven gemaakt, dat in het vertrek, \vaarin_ het medium in diepe bezwijming alleen nederlag, weldra eene tweede gestalte schijnbaar uit niets te voorschijn trad, eene tastbare vrouwengestalte, die zich "Katie Kiug» noemde, en in gestalte, kleediug, gelaatstrekken enz. geheel van het medium verschilde. Deze Katie was gedurende hare materialisatie geheel aan een levend mensch gelijk; zij zette zich bij de aanwezigen neer, sprak met hen, enz. En toch verdween zij, na eenigen tijd schijnbaar in niets.

Meestal treden de gematerializeerde gestalten te voorschijn uit een zoogenaamd kabinet, waarin het medium in zoogenaamde trance nederligt. Doch het heeft zich ook herhaaldelijk voorgedaan, dat zij buiten het kabinet, in het volle licht, als 't ware ontstonden uit een nevel, en weder wegsmolten als sneeuw in de zon.

Op welke wijze deze materialisaties tot stand komen, zal vooreerst nog wel een geheim blijven. Het waarschijnlijkste schijnt ons te zijn, dat de reëele geestgestalte, voor onze zintuigen onzichtbaar en ontastbaar, door de eene of andere ons onbekende werking, die met de uitstraling en het levenstluïde van het medium in verband staat, vaster, grover, meer aardsch, en daardoor voor onze zintuigen zichtbaar en tastbaar wordt. Toch blijft er nog vee! duisters over, en als de natuurkundigen eenmaal de feiten erkennen moeten, zullen zij nog lang vorschen kannen, eer zij de wetten ontdekt hebben, die deze verschijnselen beheerschen.

De materialisaties hebben een dubbel doel; ten eerste dienen zij tot bevestiging van de door andere manifestaties gevestigde overtuiging, dat de mensch na zijn sterven dezelfde blijft ook naar zijne gestalte, en hebben zij dikwijls tot treffende herkenningen geleid; en ten tweede doen zij zien welk een geheel nieuw gebied van krachten in deze manifestaties aau het licht treedt en de natuurkundigen tot onderzoek] noodigt.

Behalve de vele vormen van het physisch mediumschap, die wij behandeld hebben, zijn er nog vele andere, die wij niet allen afzonderlijk bespreken kunnen. Wij willen nog slechts op twee groepen van verschijnselen de aandacht vestigen, om daarna van het physisch tot het psychisch mediumschap over te gaan.

De eerste groep verschijnselen, die tot geen der vorige reeds

Sluiten