Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegevierde! De bewegingen hielden op voor goed.. . . liet meisje stierf.

Een ander geval is ook kenmerkend Een man, wiens arm ook was beginnen te schudden, zonder dat hij het beletten kon, had zich bij een geneesheer vervoegd om geholpen te worden. Deze verklaarde hem, dat hij ''Vitusdans» had, en naar een professor moest. Daar hij onbemiddeld was meldde hij zich bij mij aan ten einde ondersteuning te vragen om naar dien professor te kunnen gaan. Tk bemerkte dadelijk, wat liet was: ik herkende het mediamiek verschijnsel. Daarop demagnetiseerde ik den arm met een paar tiinke passen, en . . . de beweging hield op; de man was genezen van zijn "Vitusdans», en behoefde niet naar den professor te gaan.

De beweging der handen bij séances is meestal een voorbode van wat wij den tweeden vorm van het psychisch mediumschap noemen kunnen, kei mediamiek schrijnen en teekenen. De coutröle, die de geesten uitoefenen over den arm en de hand van het medium, is zoo toegenomen, dat het. mogelijk wordt de hand niet alleen te schudden, maar die zoo te bewegen, dat door een in de hand genomen potlood letters gevormd wordeu, schrift ontstaat De bedoeling der geesten om te beproeven schrift voort te brengen openbaart zich meestal hierdoor, dat zij de rechterhand schudden, terwijl de andere rustig blijft; doch bij ontwikkelde mediums') is dit overbodig; zij gevoelen een aandrang tot schrijven, nemen zelf papier en potlood, en dan beginnen zij onder invloed van een geest te schrijven, of liever begint een geest door middel van hun rechterhand te schrijven.

De wijze van schrijven verschilt bij de verschillende mediums onderling, doch niet minder bij een en hetzelfde medium naar gelang er andere personen door hem schrijven. Een mij bekend schrijvend medium schrijft steeds in letters, die men uitgerekt zou kunnen noemen. Het is alsof de hand slechts heen en weer slingert en niets dan strepen zet; maar het blijkt schrift te zijn, bestaande uit zeer smalle en zeer lange letters. Zelf heb ik ervaring van het mediamiek schrijven; en ik kan dus uit die ervaring meedeelen, dat in het begin van de ontwikkeling van dezen vorm van medium-

*) Hiermee worden niet bedoeld: Personen van ontwikkeling, tevens medium, maar personen, wier medinmniteit ontwikkeld is.

Sluiten