Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

siteit steed* mijn eisten handschrift praedomineerde, al was er soms een zweem van een ander handschrift in; doch dat in den laatsten tijd steeds duidelijker verschillende handschriften zich vertoonen, zeer uiteenloopend in karakter, en in bijzonderheden het mij meestal onbekende handschrift vertoonend van de zich inanifesteerende geesten. Daarbij is ook de wijze van schrijven zeer verschillend. Soms is het ongeloofelijk snel; soms wild en hartstochtelijk; dan weer rustig en bedaard, soms zelfs traag en slepend. ]\u eens worden de letters er op geworpen en half verknoeid in het wilde bijna onleesbare gekrabbel; dan weer worden zij met de grootste nauwkeurigheid en regelmatigheid neergeschreven. Ja aan de wijze van schrijven kan men meestal het karakter herkennen van den zich manifesteerenden persoon. Ook de mate van kracht verschilt. De een schrijft met zulk een stroom door den arm, dat schouder en bovenarm pijn doen; de ander met zulk een zwakke invloed, dat de arm bijna machteloos is, en 't potlood nauwlijks kan vastgehouden wordeu. Er zijn er, die alleen den arm gebruiken, terwijl het lichaam overigens in rust is en de geest helder; er zijn er ook, die 't geheele lichaam schijnen aan te grijpen, zoodat het

trilt, en de geest beneveld wordt.

Er moeten twee vormen van mediamiek schrijven onderscheiden worden, namelijk die, waarbij het medium niet weet, wat zijn hand neerschrijft, — het mechanisch schrijven; — en die, waarbij alles, wat neergeschreven wordt vooraf door den geest van het medium heengaat, zoodat het is voor het medium, alsof het zelf die woorden bedenkt, die zijn hand neerschrijft. De eerste vorm heeft groote voordeelen boven den tweeden, wat betreft het meer onafhankelijk zijn van het medium. De gedachten van het medium oefenen weinig of geen invloed uit. Nameu en bijzonderheden kunnen gemaklijk worden gegeven, handteekeningen en herkenbaar schrift komen veel eerder dan bij den anderen vorm. Bij den tweeden vorm is het schrijven veel meer afhankelijk van den geest van het medium. De zinsbouw en woordenkeus, evenals het schrift, herinnert dikwijls aan die van het medium. Woorden aan het medium onbekend, namen, cijfers, enz. kunnen zeer moeilijk gegeven worden. «Alles is niet geschikt om door haar sjeest te gaan* schreef eens een geest van zijn medium, eene dame, die ook schreef

Sluiten