Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen spotgeesten, bedriegelijke geesten, ja demonen zich openbaren. Waar daarentegen ernstige, godsdienstige lieden zich tot het onderzoek hegeven met een gebed in het hart en op de lippen, daar zullen ook ernstige godvruchtige geesten komen; daar kan men hemelboden verwachten.

Ifet pneumatisch mediumschap nu berust op geestelijke verwantschap tusschen liet medium en den geest. Het is niet noodig, dat zij beiden op denzelfden trap van geestelijke ontwikkeling staan; integendeel, meestal is de geestelijke vriend zijn aardschen vriend vooruit in kennis en ervaring. Doch de richting des geestes moet dezelfde zijn; alleen dan kan er van pneumatisch mediumschap sprake zijn, wanneer er overeenstemming is in de hoofdzaken van wat liet hart beweegt bij medium en geest.

Het werk der beschermengelen berust voor een groot gedeelte op het pneumatisch mediumschap. Ook daar, «aar men er niets van vermoedt, waar men van '/beschermengelen// niet weet en van mediumschap nooit gehoord heeft, kunnen toch de geestelijke leidslieden menigmaal hunne beschermelingen waarschuwen, leiden, aansporen, vermanen door middel van het nauwe rapport, dat er bestaat tusschen hen en die beschermelingen. Men spreekt dan van »de stem des gewetens// of »de inspraak van het hart» of van «ons beter ik», maar het zijn de geestelijke vrienden, die aldus invloed uitoefenen op ons gedrag, en ons als aan onzichtbare hand voortleiden.

Doch ook de verleiding der hel, de influisteringen der hooze, verleidende geesten berust op ditzelfde mediumschap. Zij maken misbruik van de gevoeligheid hunner slachtoffers, die hen aantrokken door het toegeven aan booze gezindheden, en weten hen listig van het een tot het ander te voeren. Geeft de mensch gehoor aan die verlokkende stem, dan gaat hij van kwaad tot erger, en eindigt met gelijk te worden aan de ongelukkigen, die hem verleidden.

Dit mediumschap is de hoogste vorm der mediumniteit. Terwijl bij het pliysisclie mediumschap het medium slechts middel is om de krachten te verschatten, waardoor de geesten hunne wonderen verrichten, en bij het psychische het middel, waardoor de geesten hunne tegenwoordigheid kenbaar maken, zich manifesteereu, wordt bij het pneumatische mediumschap het medium verheven tot

Sluiten