Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bedoelen. Eens werd ons een treurig verhaal gedaan van een

christelijk, vroom meisje, dat om eene onverklaarbare reden zelfmoord gepleegd had. Aan eene dame van hare kennis echter had zij bekend, reeds geruimen tijd te voren, dat sedert haar vader zelfmoord gepleegd had door verdrinking zij gekweld werd door een onbegrijpelijken drang het ook te dueu. «Ik weet wel, dat het slecht is», zei ze, "ik weet wel, dat ik een misdaad bega, ik heb er een afschuw van. ik wil het niet doen, maar toch, als ik bij 't water kom, is 't alsof een macht over mij komt, die mij er heen drijft!» Eiudelijk vond men haar lijk in een sloot.

Dit nu is eene fatale intuïtie, hoogstwaarschijnlijk uitgeoefend door den ougelukkigen vader, die veel van zijne dochter had gehouden. Door gebed, en door de kennis, dat het de drang was van dien ougelukkigen vader, zou zij de macht, die haar ten verderve dreef, hebben kunnen overwinnen.

Omgekeerd lazen wij menig voorbeeld van menschen, die op onverklaarbare wijze aangespoord werden het een of ander gezin hulp te verleenen, waarvan zij niet wisten, dat het hulp behoefde, doch waarvan dit bleek, zoodra de hulp verleend werd.

Een predikant voelde zich eens sterk gedrongen 's avonds nog uit te gaan, ofschoon hij op het punt was zich ter ruste te begeven. Het was tegen alle rede in; en het scheen een dwaasheid, toen hij werkelijk zich weer aankleedde, en zijne woning verliet, toegevende aan den onverklaarbaren drang. Doch — hij stond weldra in de woning van eene weduwe, juist nog tijdig genoeg om een zelfmoord te beletten!

Dergelijke wonderlijke reddingen zijn er inderdaad ontelbaar vele. Wij mogen natuurlijk, als wij dat willeu, blijven staan bij God, die «wonderen werkt», zonder verder naar verklaring te zoeken. Maar wat is er tegen om de voor de hand liggende verklaring van het Spiritualisme te aanvaarden, dat het de engelen zijn, die, gebruik makende van het pneumatisch mediumschap, aan den redder de intuïtie geven om de reddende daad te verrichten?

Eindelijk nog een voorbeeld van eene vreemde, raadselachtige intuïtie. In een der jaargangen van het tijdschrift »Op de greuzen van twee werelden» lezen wij van eene dame, medium, die door haar beschermgeest werd aangespoord naar den kelder te gaan. een

Sluiten