Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch is het. ook waar, dat soms de geestelijke vrienden ons trachten te raden, te waarschuwen, te bemoedigen door de beelden onzer droomen zoo te beheerschen, dat er eene gedachte door wordt uitgedrukt Hoe zij dit doen, is en blijft vooralsnog onverklaarbaar. Wij kunnen alleen er zooveel van begrijpen, dat zij de macht schijnen te hebben onze droombeelden te groepeeren; de indrukken, in den geest aanwezig, te gebruiken als het materiaal, waaruit zij de schilderij samenstellen, die het idee moet weergeven; en ook nieuwe beelden er bij te voegen. Naarmate de slaap dieper is schijnt het hun gemaklijker te zijn ons te bereiken.

Het visioen of gezicht is anders; het sluit zich soms ook aan aan den toestand van den ziener; zoo k v. het linnen laken met dieren bij Petrus, dat zich aan den honger van Petrus aansloot met 't woord: //Slacht en eet.// Maar tevens komen nieuwe beelden en ideën tot den ziener, zooals iu hetzelfde visioen liet woord: »Wat God gereinigd heeft zult gij niet onrein achten.//

In het algemeen kan men zeggen, dat de drooin en het visioen een middel wezen kan, waardoor het verborgene aan het licht treedt en geesten aan menschen raad, troost, vermaning enz. geven kunnen. Dat ook deze vorm van mediumniteit zoowel door goede geesten ten goede, als door kwade geesten ten kwade gebruikt

kan worden is duidelijk.

Wij komen nu tot een der heerlijkste gaven, die berusten op de mediumniteit, namelijk de gave der genezing. Al ware er niets anders dan deze gave, de gave der genezing, als gevolg van de spiritualistische beweging, aan te wijzen tot bewijs, dat die beweging niet uit den booze zijn kan, het zou voldoende zijn. Alleen de verblinding en de waan der bekrompenheid kan zeggen, wat Jansz zegt in zijn boekje tegen het Spiritualisme, dat «de duivel de lichamen der menschen wel wil genezen, als hij dan maar de zielen verderven kan.// Zulk een oordeel staat geheel op e'éne lijn met het oordeel der Parizeen over de wonderen des Heilands: * Hij werpt de duivelen uit door den overste der duivelen.//

Het was een van de gronden, waarop het geloof in Jezus als den beloofden Messias berustte, dat Hij «het land doorging goeddoende, geuezende alle ziekte en kwaal onder het volk.» Het was een der schoonste «werkingen des heiligen Geestes», dat er in

Sluiten