Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, kunnen gezegd worden te gelooven in Jezus Christus in deu nieuwtestamentischen zin des woords.

Dit feit nu zou een ergerlijk eu hinderlijk feit zijn voor allen, die in Christus gelooven, indien het pneumatisch mediumschap niet ons licht gaf in deze moeilijkheid. Het is dan ook vreemd, dat de verklaring door het Spiritualisme gegeven van deze zaak niet dankbaar geaccepteerd wordt, en alleen onkunde, 't zij moedwillig of onwillekeurig, aangaande de gave der genezing buiten speciaal christelijk-geloovigen kring kan daarvan de oorzaak zijn. Men negeert de feiten, en leeft in de stille gerustheid, dat de gave der genezing alleen kan voorkomen bij hen, die "door een waarachtig geloof Christus zijn ingeplant*.

Welke is nu die verklaring? Deze: dat de geestelijke vrienden een medium, dat daarvoor geschiktheid heeft, kunnen gebruiken als orgaan voor de meedeeling van geneeskracht aan arme lijders. Liefde tot de ongelukkigen is bij die geestelijke genezers de drijfveer. Hunne geestelijke natuur stelt hen in staat te beschikken over krachten, die tot dusverre buiten het bereik der menschen liggen; het pneumatisch mediumschap, berustend op een zeker rapport, eene overeenstemming tusschen de geesten-genezers eu hunne mediums, is het orgaan van de meedeeling der geneeskracht. De genezer is iemand, die «met innerlijke ontferming bewogen// kan zijn en wordt, door het lijden, dat hij rondom zich ziet. De medelijdende geesten sympathizeeren daarin inet hem. Er ontstaat een geestelijk rapport; hij is //genezend medium* geworden. Hij gevoelt, dat er een geestelijke, kracht over hem komt; wordt bij intuïtie er toe gedreven de handen op te leggen, of zegenend uit te spreiden, of op andere wijze aan te wenden; het woord, dat als een soort machtwoord uitgesproken wordt, versterkt de werking, doordat het vertrouwen wekt bij den zieke, en — de genezing komt tot stand.

In de tempels der heidenen schreven de aldus tot genezing van zieken gebruikte mediums, de priesters, die genezing toe aan de door hen vereerde goden. In de gemeente der Christenen werd alles aan "den heiligen Geest// toegeschreven. Mohammedanen genezen in den naam van Mohammed; Christenen in den naam van Jezus Christus; een man als Jakob de Zouaaf in niemands

Sluiten