Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam; Newton, het bekende Amerikaansche genezende medium, wist, dat geestelijke vrienden hem bijstonden. Hoe dat zij, de genezing komt altijd tot stand door middel van het pueumatisch mediumschap, waarvan vriendelijke engelen gebruik maken.

Men leide hieruit echter niet af, dat wij aan de genezingen »in den naam van Jezus Christus» alle waarde ontzeggen zouden als bewijs voor de waarheid van het geloof in Christus. Integendeel. Als Jezus Christus de Koning is ook der engelenwereld, dan zijn alle hemelboden, die door die genezende mediums zieken genezen, ook afgezonden door Ilem; en hetzij men Zijn heiligen naam er bij gebruikt, hetzij niet, hetzij zelfs een verkeerden naam, dit belet de afgezanten dus Heeren niet hun werk te doen. Zij komen om te helpen; en als dat doel bereikt wordt is het goed; het andere is bijzaak.

Met de //gave der genezing» betraden wij reeds liet gebied dat men gewoonlijk gereserveerd acht voor de wonderwerkingen des heiligen Geestes. De hoogste vorm van pueumatisch, en van alle inediumschap, de inspiratie, behoort in zeer bijzonderen zin tot dat gewijde gebied.

Het was fde Geest Gods», die de profeten inspireerde, die de schrijvers des bijbels tot organen der openbaring maakte en die in de oudste gemeente de «gave des profetie» meedeelde. De inspiratie des heiligen Geestes, door de moderne theologie ontkend, (althans iu haar bovennatuurlijk karakter) door de orthodoxe theologie als het een en al beschouwd, vormt feitelijk de grondslag van het geheele gebouw der christelijke leer, en van de openbaring Gods. Het gezag, aan de Schriften van O. en N. T. toegekend, het geloof aan de bijzondere openbaring, het berust op deze inspiratie, waardoor de profeten kanalen des Geestes, instrumenten Gods werden, en waardoor God tot de menschen kon spreken.

Het is met het oog daarop geen wonder, dat het velen aanstoot geeft, als er door ons verband gezocht wordt tusscheu de profetische inspiratie en het mediumschap. Men is zoo gewoon aan den éénen kant alles wat de openbaring van God betreft te beschouwen als een heilig, verheven gebied, en daartegenover alles wat aan «liet Spiritisme», dat men veracht, herinnert te beschouwen als een profaan, onheilig, zondig, ja satanisch gebied, dat het heiligschennis

Sluiten