is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebied van het geheimzinnige

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdstuk iv.

DE WERELD DER GEESTEN.

Onder alle volkeu bestaat en bestond liet geloof aan eene wereld der geesten, buiten en boven de wereld der menschen bestaande, maar toch in vele opzichten met die menschen wereld in betrekking staande. Bij de overweging zoowel van de zienersgave in hare verschillende vormen, en van de magische krachten als van de niediumniteit kwamen wij telkens op de grenzen van die weield der geesten; onder de visioenen en gezichten behooren ook «verschijningen* van geesten, hetzij afgestorvenen of engelen, of ook wel duivelen; de magie of tooverkunst staat overal en altijd in het nauwste verband met het geloof aan den invloed der geesten, en de mediumniteit berust op de inwerking van geesten op menschen.

De vraag is echter: bestaat er grond voor het geloof aan geesten? Zijn die geesten slechts vruchten der dichtende fantasie, of reëele wezens? Zijn er engelen, duivelen, geesten? Eu zoo ja, kunnen zij zich kenbaar maken aan de menschen; oefenen zij invloed uit op de handelingeu en het lot der menschen; zijn zij inderdaad de bewerkers van de mediamieke verschijnselen ?

In den bijbel wordt het werkelijk bestaan van geesten en eene geestenwereld zeer duidelijk geleerd. Wel is waar vinden wij van • booze geesten, duivelen, alleen in het N. 1. gesproken, treedt alleen in de geschiedenis van de tooveres te Kndor een geest van een afgestorvene op, en worden de engelen, en bepaald de engel