Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het jaar 1848 grepen de feiten plaats, die het gordijn, waarachter tot op dat tijdstip de wereld dor geesten verborgen was, oplichtte, en der menschheid vergunden een blik te slaan achter dat gordijn en iets te ontdekken, zij het ook slechts eeu klein gedeelte, van wat achter dat gordijn verborgen is. De '/onzichtbare// wereld bleef niet langer een onbekende wereld; en de bewoners dier wereld bleken te zijn menschen, die korter of langer geleden het stofkleed afgelegd hadden, en nu voortleefden in de geestelijke wereld, een wereld, even werkelijk als onze grof stoffelijke wereld, en in alle opzichten boven onze wereld verheven. Sedert dien tijd werd al meer en meer onthuld wat de wereld der geesten is, hoe zij is ingericht, door welke wetten zij geregeerd w ordt. De mediumniteit met zijne vele vormen legde de telegraafdraad, waarlangs de berichten overgeseind werden, afgezonden door de bewoners dier andere wereld; en duizendeu luisterden naar de boodschappen van liefde, van troost, van licht, die langs deze nieuwe telegraafkabel, gelegd dwars door den ocea*n des doods, overgeseind worden. De wereld der geesten hield op een spookwereld of een denkbeeldige wereld te zijn; en zouder weder een godenwereld te worden, werd zij de wereld onzer bestemming, ons heerlijk hemelsch vaderland.

Wat de vraag betreft, of die geestmanifestatiën werkelijkheid waren, het Spiritualisme zou zeker zich niet zoo snel en algemeen uitgebreid hebben, wanneer die lieden gelijk hadden, die alle mauifestatiën aan bedrog of aan inbeelding toeschreven. Het is ten eeneumale ondenkbaar, dat eeu listig bedrog, gepleegd door geroutineerde bedriegers in staat zou zijn in zóó korten tijd in alle beschaafde landen tal van slachtoffers te maken, en daaronder tal van vorstelijke en andere aanzienlijke personen, geleerden, letterkundigen, kunstenaars, personen van stand en aanzien. Het is ondenkbaar, dat zoovelen de ongunst der publieke opinie, de benadeeling in hunne maatschappelijke belangen ja, den bittersten hoon en vijandschap gewillig zouden dragen voor iets, dat uit listig bedrog was voortgekomen. Bovendien, al kon men aannemen, dat b. v. de gezusters Fox, door wier mediumschap de eerste feiten plaats grepen, bedriegsters geweest waren, (ofschoon ook dit zeker niet het geval was) dan nog is het onbegrijpelijk, dat in zulk een

Sluiten