is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebied van het geheimzinnige

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaat men echter te rade met wat aangaande die geesten blijkt, dan pleit alles er voor hen werkelijk te houden voor menschen, die alleen van ons verschillen daarin, dat zij het stoffelijk organisme afgelegd hebben. Het is waar, er ziju onder de zich manifesteerende geesten booze, kwaadaardige, duivelsche wezens, al zijn ze niet zóó talrijk als menigeen denkt. Maar ook ouder meusclien worden zulke personen gevonden; en het is geen wonder dat, eenmaal aangenomen, dat de gestorvenen zich nog kunnen openbaren, ook onder hen die soort personen gevonden worden, waarvan men er in vleesch en bloed zooveleu aantreft.

Behalve de bepaald booze, kwaadwillige geesten vindt men onder de zich manifesteerende personen ook vele bedriegelijke geesten, die opzettelijk misleiden, en er vermaak in schijnen te hebben de goedgeloovige lieden, die naar hunne praatjes luisteren, allerlei leugens wijs te inaken. Dit is zeker duivelachtig; doch zijn er niet vele menschen van vleesch en bloed, die lust hebben in «voor den gek houden», en zich vermaken, als zij anderen om den tuin leiden kunnen?

Doch naast deze booze en bedriegelijke geesten zijn er tal van alledaagsche geesten; niet bepaald boos of duivelsch; doch eveuinin verheven eu engelachtig. Eenvoudig gewoon meuschelijk, zooals het gros der menschen is; zich ook wel met beuzelingen en alledaagschlieden bezighoudend. Nu moge er in den omgang met zulke personen niet veel goeds gelegen zijn, het feit, dat een groot deel der geesten geheel hetzelfde karakter vertoouen als het grootste deel der menschen, bevestigt de opvatting, dat 't ook werkelijk menschen zijn.

En dan, eindelijk, zijn er onder de zich manifesteerende geesten zoo al niet vele, toch enkele personen, die aan engelen doen denkeu. Niet zoozeer in eene zekere hoogdravendheid van spreken of eene zekere autoriteit. Dit zijn de trekke» van den lagen geest, die voor iets grootsch wil doorgaan. Maar in den eenvoud, de wijsheid, de liefde en de godsvrucht, die uit hunne woorden blijkt. Zulke geesten zouden «engelen» kunnen genoemd worden; en zij zijn het ook, in den zin, waarin dat woord gebruikt moet worden, namelijk boden van God. Maar niet in dien zin als zoudeu zij een soort wezens zijn, die met het menschelijke niets te maken hebben.