Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Spiritualisme door de meerderheid der orthodoxen hangt ongetwijfcit samen met het denkbeeld, dat een Spiritist of Spirituaiist eigenlijk aan een sooft tooverij doet, waardoor hij de deuren van den Hades weet te ontgrendelen, en, evenals wijlen Ulysses, de schimmen der dooden, die daar verwijlen, weet te bezweren eu te noodzaken tot liera te komen. Het denkbeeld, dat het houden eener séance eigenlijk is het uitoefenen dier geheimzinnige tooverij, eu dat de deelnemers aan zulk eene séauce zich schuldig makeu aan eeu kunstmatig «oproepen// van afgestorvenen, is nog zeer diep geworteld bij velen, die overigens niet bekrompen zijn.

Dat die séances meestal met gesloten deuren in een gesloten vriendenkring, waarin eeu vreemde niet gemakkelijk toegelaten wordt, gehouden worden, dat zij dikwijls iu het donker, of in eene geheimzinnige schemer plaats hebben, versterkt uiet weinig het denkbeeld, dat zij eigenlijk iets geheimzinnigs, iets spookachtigs hebben.

Eu daar het geheimzinnige de nieuwsgierigen aantrekt, en de ernstigen doet terugdeinzeu uit vrees een gevaarlijk eu verboden terrein te betreden, zoo komt hier uit voort, dat bij voorkeur de eersten aan die séances zullen willen deelnemen, en de laatsten zich voor een groot deel er van meenen te moeten onthouden.

Wat nu dat «oproepen» betreft, ik wil niet beweren, dat er nergens kringen zijn, die werkelijk meenen het recht en de macht te hebben bepaalde personen, die overleden zijn, te roepen, op te roepen, maar het onderzoek dezer dingen heeft mij geleerd, dat wanneer men al de dwaasheid begaat een bepaald persoon te willen oproepen, er zeer weinig kans bestaat, dat de zich op die oproeping openbarende en voor den geroepene uitgevende geest werkelijk de bedoelde persoon is. Hoogstwaarschijnlijk is het de eerste de beste omzwervende bedrieger, die gaarne de rol van deu begeerden vriend of bloedverwant op zich neemt, en, door zijne onzichtbaarheid gedekt, langen tijd dat bedrog volhouden kan.

Maar dat het houden eener séauce in het algemeen oproepen van geesten zou moeten heeten is geheel onjuist. Het is er verre af, dat het in de macht der onderzoekers zou liggen, of zelfs in die der mediums, om te laten komen wie zij begeeren. Al moge er een verlaugen iu het hart zijn uaar eeu bepaald persoou, en al

Sluiten